דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מאבחנים דידקטים ומת"לים (תשע"ב)

מרכזת

ד"ר שרה גבעון
מכללה ירושלים; ליפשיץ - המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ

חברי הפורום

אופירה אנטמן | מכללת מקור המעיינות
ענת בוץ-בודניוק | סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
ד"ר סאאיד בשארה | אלקאסמי - מכללה אקדמית לחינוך
חנה גליקמן | שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך
ד"ר שירלי הר צבי | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך
חני חוקת | סמינר בית יעקב תל אביב
ד"ר אסתי טוב לי | שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך
מוריה טלמור | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך
גלי כהן | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר דינה לויאן | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
דורית לחמן | מכללת לוינסקי לחינוך
רוקסנה ניימן | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין; משרד החינוך
ד"ר רונית פסטור | אורנים - המכללה האקדמית לחינוך
יעל צנגן | המכללה האקדמית בית ברל
שרה קנופף | סמינר מרכז בית יעקב למורות ירושלים
גיטה ראוכברגר | מכללה ירושלים
דליה שלומי | המכללה האקדמית לחינוך גורדון חיפה
ד"ר חנה שמרלינג | אורות ישראל - מכללה אקדמית לחינוך

רציונל

מערכת החינוך מפתחת בשנים האחרונות תכניות ותהליכים ייחודיים כדי לתת מענה נרחב יותר במסגרת החינוך הרגיל והחינוך המיוחד לצרכים הן של התלמידים עם לקויות הלמידה והן של המאבחן הדידקטי והמת"ל (מאבחן תפקודי למידה). מדובר בעיקר בשינוי בתפקידו של המאבחן הדידקטי בבניית תכניות מקדמות למידה לתלמידים מתקשים, ובביסוס מעמדו של המת"ל כמוביל מרכזי של הנושא בצוות בית הספר. שינויים אלה מחייבים הכשרה אחידה של המאבחנים הדידקטיים והמת"לים בתהליכי איתור הערכה והתערבות. לשם כך נדרשת בניית תכנית התערבות לתלמידים ברמה הפרטנית וברמת המערך הבית ספרי.
  אף על פי שלאחרונה עלתה חשיבות תפקידם של המאבחנים הדידקטיים ושל המת"לים, הרי שטרם הוסדר המעמד הפרופסיונלי שלהם וטרם גובשה בחקיקה או בנוהלי משרד החינוך הגדרה מדויקת של התפקידים. יתרה מזאת, לאור שינויים בחקיקה בעניין זכויות תלמידים הלומדים במוסדות על-תיכוניים, עומדים לדיון מחדש נושאים רבים הנמצאים עדיין על סדר היום וטרם לובנו עד יסוד בהסדר חקיקה הולם. תקופת ביניים זו של טרום-הסדרה בחקיקה יוצרת אווירה של חוסר ודאות ומעכבת התפתחות מקצועית הולמת של קבוצה חשובה באוכלוסיית המורים הרוצה להכשיר עצמה ולהתמחות בקידום תלמידים עם ליקויי למידה.
  פורום מאבחנים דידקטיים ומת"לים פועל במכון מופ"ת זה עשור שנים. הפורום קם כדי לקיים גוף העוסק בעיבוד הנושאים הקשורים בהכשרה לאבחון דידקטי ולמת"לים: הכנת תכנית הכשרה אחידה במכללות, עדכונה והתאמתה לצורכי השטח, מיסוד התפקידים בחקיקה או בחוזרי מנכ"ל מסודרים ובניית תכניות הכשרה לפיתוח מקצועי של מורים בתחום ההערכה והתרבות לקידום תלמידים עם ליקויי למידה הלומדים בחינוך המיוחד ובחינוך הרגיל.

מטרות

 1. עדכון תכניות ההכשרה במכללות על סמך מחקר עדכני ולאור שינויים בחקיקה ובתכניות במשרד החינוך;
 2. שיתוף פעולה שוטף עם משרד החינוך על אגפיו השונים;
 3. התעדכנות בחידושי המחקר בתחום ליקויי למידה, אבחון והתערבות;
 4. ניסוח חזון ובניית מתווה פעולה להגברת המודעות הציבורית לצד חיזוק המדיניות במשרד החינוך בדבר חשיבות התפקיד של מורה מאבחן דידקטי ומת"ל בבתי ספר;
 5. מעורבות בכתיבת תקנות לחוק זכויות תלמידים עם ליקויי למידה במוסדות להשכלה על-תיכונית.

יעדים שהוצבו לשנה"ל תשע"א

 1. הבהרת התפקיד המקצועי של המאבחן הדידקטי והמת"ל במערכת החינוך בעזרת איסוף נתונים ומעקב אחר בוגרים, הגשת מסמך המעקב לד"ר יהודית אלדור.
 2. גיבוש עמדה אשר לצורך בשמירה על זכויות המאבחנים הדידקטיים בעת כתיבת התקנות לחוק זכויות תלמידים עם ליקויי למידה במוסדות להשכלה על-תיכונית.
 3. בניית תכנית הכשרה עתידית המסתמכת על הקורסים הקיימים במכללות בהתאמה לתכניות החדשות במשרד. התכניות יתמקדו בהכנת תכניות התערבות ובקידום הלמידה של תלמידים עם ליקויי למידה במערכת.
 4. התעדכנות שוטפת בנעשה במשרד החינוך הן בנושא החוק והשלכותיו על המאבחנים והן בנושא המדיניות המתגבשת במשרד בעניין תפקיד המאבחנים והמת"לים. המטרה היא לשמור על קשר שוטף עם אנשי משרד החינוך על אגפיו השונים וליצור שיח עקיב ומשותף עם נציגיו.
 5. קיום פעילות ציבורית לשמירה על זכויות הבוגרים והמרצים בקורסים לאבחון במכללות. בתוך כך הפורום שואף לשמש גוף אחראי העומד על המשמר כדי שבוגרים ומרצים שלמדו במכללות עפ"י התכניות שהתווה משרד החינוך, יידרשו לעבור תכנית השלמה מיוחדת וריאלית ולא יזדקקו ללמוד תואר חדש.

סיכום פעילות לשנה"ל תשע"א

גיבוש נייר עמדה לתכנית השלמה למאבחן מוכר שהוגש לוועדת התקנות (להרחבה ראו תוצר מס' 1)
בעקבות בקשתה של ד"ר יהודית אלדור גובש נייר עמדה, שבעקבותיו נקראו נציגי הפורום להופיע לפני ועדת מרידור לכתיבת תקנות לחוק זכויות התלמידים במוסדות על-תיכוניים. הצוות הופיע בפני הוועדה, וקולו נשמע בעת כתיבת התקנות.
היערכות מחודשת בקורסים למורים מאבחנים דידקטיים בהתאם לדרישות משרד החינוך
בראשית השנה נפגשו חברי הפורום עם מר נח גרינפלד, מנהל האגף להכשרת עובדי הוראה, ועם ד"ר דליה טל, אחראית פיתוח פדגוגי באגף לחינוך מיוחד. הפגישה נועדה להתאים את הקורסים במכללות לשינויים בחקיקה ולמדיניות משרד החינוך.
  הפורום קיבל על עצמו לאמץ את מדיניות משרד החינוך ולהמשיך להפעיל במכללות קורסים למורים מאבחנים דידקטיים. הקורסים מיועדים למורים במסלול לחינוך מיוחד במסגרת פיתוח מקצועי באופק חדש לאחר שלוש שנות ותק. מסגרת הקורס תעמוד על 60 שעות בשנה. המורים בחינוך הרגיל יידרשו להשלמות ולתוספות ייחודיות במסגרת 30 שעות בשנה. מטרת הקורסים היא לעזור לכל אוכלוסיית המורים להתפתח התפתחות מקצועית ולהיות מורים טובים יותר, היכולים לתת מענה מהיר ומקצועי לתמידים מתקשים ולתלמידים עם ליקויי למידה בתוך מערכת החינוך. בנוסף, הקורסים נועדו להקנות למורים כלים ואסטרטגיות חלופיות לקידום התלמידים בהכנת תכניות התערבות ובטיפול בהם. לפיכך ההתמקדות תהיה בתכניות התערבות ובכלי מיפוי והערכה דידקטיים.
  לצורך כך גיבש הפורום במהלך פגישותיו תכנית ריאלית חדשה להכשרת מורים מאבחנים דידקטיים(ראו בהרחבה תוצר מס' 2). מסגרת הלימודים והיקפה גובשו מחדש בהתאם להנחיות משרד החינוך. התכנית תוגש לד"ר דליה טל לאישור כדי שתותאם למתווה הכשרה מקצועית באופק חדש.
היערכות לקראת שנה"ל הבאה בנושא קורסי מת"לים
פורום המאבחנים נפגש עם ד"ר יהודית אלדור, מנהלת אגף לקויות למידה והפרעות קשב, והביע בפניה את חששו מהקפאת הקורסים במכללות. חברי הפורום נענו לבקשתה לספק רשימה מפורטת של מכללות ובוגרים שהכשירו עצמם להיות מתל"ם בחמש השנים האחרונות. לדבריה של ד"ר יהודית אלדור, תפקיד המת"ל נמצא עדיין בגיבוש מחודש במטה הן מבחינת התפקיד והן מבחינת ההכשרה. לאור כניסתה של גב' מיכל כהן לתפקידה החדש כמנהלת המנהל הפדגוגי, הפורום נתבקש להמתין ולראות מה ייקבע בפגישה שתיערך במשרד בנושא. מתוך התכתבות עם משרדה של גב' כהן עולה כי לא ייפתחו בשנה הבאה קורסים חדשים כיוון שבניית תכנית חדשה גוזלת זמן רב ואינה מאפשרת התארגנות יעילה לשנה"ל תשע"ב. מנקודת מבטו של הפורום, סגירת התכנית מהווה הפסד גדול למשרד החינוך ולילדי ישראל.
היערכות הצוות לפעילות בעקבות תקנות החוק העומדות להתפרסם
בעקבות הפגישה שקיים הפורום עם ד"ר יהודית אלדור ועם פרסום תקנות הוועדה, התבקשו חברי פורום המאבחנים להגיב במכתב מפורט, שנכתב בשיתוף עם עמותת לשם. חברי הפורום והעמותה הוזמנו לוועדה והשמיעו דבריהם בפניה. מכיוון שעקרונות לתקנות עומדות להתפרסם בדיון בכנסת, אך הדיון בנהלים צפוי להימשך עוד זמן רב, הסכימו הכול כי כדאי וראוי להיות נוכחים בכנסת. מהעקרונות עולה כי כל אדם בעל תואר שני יוכל להשלים על פי תכנית הליבה את לימודיו למאבחן מוכר. ל"דור המדבר" תהיה ועדת הכרה, לפיה בתחילה תינתן הכרה זמנית לשש שנים. כל אחד ייבדק לגופו וייקבע מה עליו להשלים. תכניות להשלמה במכללות יהיו רק במסגרת לימודי תואר שני ולא בבית ספר להשתלמות. הפורום החליט אפוא להיערך לקראת הבאת התקנות לכנסת ולהשפיע על כתיבת הנהלים.
הטמעת תכנית בנושא קשב ("לגעת מבעד לשריון") באמצעות התכניות להכשרה במכללות
חברי הפורום ערכו פגישה עם גב' אלבוחר, מפקחת באגף ללקויות למידה, ועם גב' דרי אסנת מצוות פיתוח התכנית "לגעת מבעד לשריון" מטעם אגף ליקויי למידה וקשב במשרד החינוך. לאחר היכרות עם התכנית "לגעת מבעד לשריון" הביע הפורום את נכונותו לעזור בהטמעתה כחלק מתכניות ההכשרה במכללות. גב' אלבוחר וגב' דרי הסכימו להמשיך את הדיון במשרד בנושא ולשבת עם נציגי הפורום לצורך קבלת החלטה אשר לדרכי פעולה משותפות. הוחלט כי במכללות שירצו להשתמש בתכנית במסגרת ההכשרה יוצג סילבוס שיכלול את הנושאים המרכזיים ויתקיימו השתלמויות במסגרת של אגף ליקוי למידה וקשב.
הצגת תכניות ייחודיות הקיימות במכללות בתחום לקויות למידה וקשב
לאורך כמה מפגשים שנערכו השנה הציגו חברי הפורום תכניות ייחודיות במכללות העוסקות בתחום ליקויי למידה. המשתתפים למדו זה מזה ושיתפו זה את זה במידת יעילות התכניות ובאופן פעולתן. בתוך פירוט התכניות עלו הנושאים הבאים:
 1. הצגת סיוע טכנולוגי לתלמידים עם ליקויי למידה (גב' מוריה טלמור, תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך);
 2. העמקת ההבנה במעבר של הפסיכולוגים לאבחון בגישה מוצלבת (ד"ר מישל וקסמן, המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דויד ילין);
 3. הצגת קורס אלטרנטיבי לאבחון הפועל במכללת גורדון (גב' דליה שלומי, המכללה האקדמית לחינוך גורדון חיפה);
 4. הצגת תוכנת קשב ממוחשבת עם נורמות ישראליות הפועלת במרכזי תמיכה (ד"ר איתי ברגר וצוות פיתוח תוכנת MOXO).
חידושים במחקר לקות למידה
במפגש ייחודי שעסק בחידוש ועדכון בתחום המחקר, הזמין הפורום את מר ארן ארנרייך, פסיכולוג וחוקר בתחום המוח באוניברסיטת בן-גוריון, בעקבות מאמר שפרסם. מר ארנרייך פרס בפני חברי הפורום את משנתו הסדורה, המבוססת על תאוריות בנות שלושים שנה בנושא אבחון לקויות למידה. מדבריו עלה הצורך החיוני בעבודת המורים והמאבחנים הדידקטיים וכן המת"לים בשדה. הללו מהווים את החוליה הראשונה באיסוף המידע על הילד, בהכנת תכניות התערבות ובבדיקת מידת התגובה להתערבות בגישת RTI. רק לאחר איסוף המידע החיוני ראוי לדבריו לערוך אבחון של הצלבת נתונים מקיף בגישת XBA או אימות הכשרים בגישת CHC. המטרה היא לעבוד בשיתוף פעולה בין גורמים אבחוניים ובין ידע מהשדה. לצורך כך הוא מציע לבנות נורמות בית ספריות למבחני הישגים בקריאה, בכתיבה ובחשבון. חברי הפורום הציעו למר ארנרייך שיתוף פעולה והביעו רצון לעבוד בשיתוף על ניתוח מקרה להדגמת הגישה האבחונית, המחברת ידע מן השדה עם כלים נוירו-פסכולוגיים.
הכנת תכנית חדשה להכשרת מורים מאבחנים דידקטיים להכנת תכניות התערבות
בפגישה חוזרת בסוף השנה עם ד"ר דליה טל, היא הציעה לבדוק במשרד כיצד ניתן יהיה להכשיר מורים לקראת עבודתם כמאבחנים דידקטיים כדי להכין תכניות התערבות במסגרת החינוך המיוחד על בסיס הצורך העולה מהשדה ועל פי חוזר מנכ"ל. לטענתה, הסוגיות העולות עתה על הפרק מורכבות, שכן זו תקופת ביניים. אמנם חוק זכויות התלמידים עם ליקויי למידה באופק, אך כל עוד לא הסתיימו התקנות לסטודנטים הוא לא יגיע לידי מימוש. הפסקת הכשרה במכללות של מאבחנים דידקטיים תיצור חסר בשטח של ידיים מקצועיות לקידום התלמידים עם ליקויי הלמידה, המהווים 70% מהאוכלוסייה של החינוך המיוחד. ד"ר טל ביקשה להתייעץ עם הממונים עליה לגבי מסלול הכשרה מסוג זה, שכן הכשרה היא לא חלק ממתווה פיתוח מקצועי. לדבריה, אם המשרד יגדיר שמי שעבר שלושה שלבים יגיע לדרגה 6 יהווה הדבר מנוף לתכנית כזו. לצורך כך היא מעוניינת לבנות עם הממונים עליה שלבים שונים בהכשרה, מדרגים של תפקידים וסוגי מורים בתוך המערכת, כך שכל אחד יוכשר לפי הנתונים שלו. לתקופת ביניים מעלה ד"ר דליה טל את המלצותיה:
 • לא לקרוא לקורס "אבחון דידקטי" כדי לא ליצור בלבול בשטח פן ישתמע שמדובר בהכשרה למקצוע חדש.
 • לכלול כלי אבחון בתוך הקורסים להוראה מתקנת, שהרי הם המפתח להכנת תכנית עבודה. יש להדגיש שזו הערכה לצורך התערבות.
 • להנפיק תעודה של המכללה עם מפרט שעות בסילבוס בתום הקורס. כך, כאשר המדרג יצא, יוכלו המשתלמים להשתמש בו לאחר מעשה לקידום דרגה מקצועית.
 • לעבוד בשיתוף עם הפסגות ולנסות להעביר תקציב לקורס כזה למכללה.
 • לא לעלות על 60–90 ש' בשנה ולבנות ביחידות של 30 ש' עם ציון.
על סמך המלצות אלו החליטו חברי הפורום להגיש לד"ר דליה טל תכנית מפורטת רב-שלבית כדי שתהווה בסיס להצעתה בפני העוסקים.

תוצרים

 1. נייר עמדה לד"ר יהודית אל דור: תכנית ההשלמה הנדרשת להכשרת מאבחנים מוכרים;
 2. תכנית חדשה להכשרת מורה מאבחן דידקטי לצורך התערבות (לפי מתווה אופק חדש).

בסימן אישי

בשנה זו, לאחר עשר שנים של פעילות ענפה, הגיעה לסיומה פעילות ענפה של פורום מאבחנים דידקטיים ומת"לים. צוות הפורום כולל נציגים מכ-25 מכללות ואוניברסיטאות, החשים אחריות רבה ומודעים לתרומתם בתחום העשייה המקצועית הקשור בקידום תלמידים מתקשים ותלמידים עם לקויות למידה במסגרת החינוך הרגיל והחינוך המיוחד. הצוות החל בפעילותו כצוות חשיבה בראשותה של אביטל רותם ופעל ככזה במשך חמש שנים. לאחר מכן המשיך פעילותו חמש שנים נוספות כפורום בראשותי.
הפורום פעל מתוך מסירות ואחריות, ונרתם לכל מטלה ומטרה שהציבו לו אנשי משרד החינוך. תחושת השותפות בעשייה גרמה לחברינו לתרום לא אחת מזמנם הפרטי ולהתגייס לכתיבת תכניות ייחודיות: תכנית להכשרת מת"ל, טיוטה לצוות התקנות, נייר עמדה בעניין אבחון בחשבון; וניסוח חוק להכנסת תפקיד מת"ל בבית הספר. העשייה החינוכית הייתה מלווה בחקירה ובדרישה לידע עדכני בשילוב מקצועיות ונחישות. חברי הפורום לא הרימו ידיים גם בזמנים קשים, הגיעו לכל מקום שנדרשו ותרמו רבות למען קידום תלמידים עם ליקויי למידה.