דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מרכזי התחום האקדמי

מרכזת

ד"ר ציפי עצמון
תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך חולון

רציונל

המרכז האקדמי במכללות אחראי בתוקף תפקידו לניהול האקדמי של המכללה.
ואלה עיקר תפקידיו וסמכויותיו:
  • שותף לאישור תכניות הלימוד הנלמדות במכללה, לרבות המלצות לפתיחה ולסגירה של תכניות ופיקוח על רמתן ועל עדכונן השוטף;
  • שותף לקביעת הכללים והנהלים לפיקוח על איכות רמת ההוראה במכללה בכל החוגים וההתמחויות;
  • חבר שותף בוועדות המחקר והפיתוח של המכללה, שמטרתן קידום ושכלול ההוראה;
  • שותף להחלטות המועצה האקדמית העליונה (בהיותו חבר בה) המחייבות את כל הגופים האקדמיים הפועלים במכללה.
הפורום משמש קבוצת תמיכה שבה החברים מלבנים יחד סוגיות משותפות, מגבשים כלים לארגון ולניהול תפקידם הקשור בחיי היומיום של המכללה במגוון היבטים: אקדמיים, פדגוגיים, מינהליים, תקציביים ופרסונליים. חברי הפורום לומדים זה מזה על דרכי ההתנהלות השונה בכל אחת מן המכללות.

מטרות

  • דיון וליבון סוגיות הקשורות בניהול האקדמי של המכללה;
  • התעדכנות במחקרים חדשים בנושאי חינוך והוראה (בארץ ובעולם).