דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

82214615.jpgמכללה מקדמת בריאות

מרכזת

ד"ר עירית חוף נהור, אורנים- המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר מדי ויליצקר- פולק, אורנים- המכללה האקדמית לחינוך (ריכזה את הפורום עד שנה"ל תשע"ז)

מבוא

ארגון הבריאות העולמי מגדיר בריאות כמצב של שלומות (wellness) ורווחה (well being) גופנית, נפשית, חברתית וסביבתית. בריאות היא משאב המאפשר לנו לנהל איכות חיים פורה והשתלבות מיטבית מבחינה חברתית וכלכלית, והיא תנאי חיוני להתפתחות ולמימוש יכולתם האישית והלימודית של התלמידים, להפקת המיטב ממנה לתועלתם ולתועלת החברה.
בין הגורמים המשפיעים על בריאות התלמיד: אורח חייו, אפיוני משפחתו, הסביבה הפיזית והחברתית במוסד החינוכי ובקהילה (לרבות היבטים של שוויון וצדק חברתי), מצב חברתי-כלכלי ורמת שירותי הבריאות.
אימוץ אורח חיים בריא (כגון תזונה נבונה, פעילות גופנית, אי-עישון) מפחית סיכון לתחלואה, תורם לקידום הבריאות ולשיפור באיכות החיים.
קידום בריאות הוא תהליך המאפשר לאנשים להגביר את שליטתם על בריאותם ולשפרה, ברמת הפרט והקהילה כאחד, וכולל כמה תחומי פעולה: קביעת מדיניות ציבורית בריאותית, בניית סביבה מקדמת בריאות, הטמעת חינוך לבריאות ולכישורי חיים, שיתוף הקהילה ושימת דגש על שירותי בריאות מקדמי בריאות.
החזון של מערכת החינוך הוא לאפשר קידום בריאות ומימוש של היכולות הלימודיות, התפקודיות והחברתיות של כל תלמיד, בסטנדרטים מיטביים, בהתבססו על כמה ערכים: בריאות כזכות בסיסית של כל תלמיד, הוגנות, צדק חברתי, שותפות, כבוד האדם, סובלנות, אחריות אישית, הדדיות מוסדית וארגונית.
מכללה לחינוך, המכשירה את מחנכי העתיד, מהווה מסגרת מתאימה לקידום בריאות כמודל חברתי המדגיש במסגרת המבנה הארגוני שלו את פיתוח הפרט ואת השמירה על איכות חייו ובריאותו.
לאור היעדר תהליך מסודר ומובנה במכללות לחינוך כמקדמות בריאות, בדומה לזה שמשרד החינוך מוביל בגני ילדים ובבתי ספר מקדמי בריאות, עלה הצורך בפעילות פורום זה לקידום ולמימוש הרעיון של "מכללה מקדמת בריאות" גם בקרב המכללות לחינוך.
מכללה מקדמת בריאות מהווה תשתית לתהליך חינוכי המשלב את תחום הבריאות כחלק מהותי מההוויה החינוכית, החברתית והערכית של המכללה, כדי לממש כמה מטרות: (1) לזמן לסגל ולפרחי ההוראה לרכוש ידע ולפתח אוריינות בריאותית, עמדות ומיומנויות שיובילו להתנהגות מקדמת בריאות ולמניעת התנהגויות סיכוניות; (2) לחנך להתנהגות בריאותית, תוך טיפוח מסגרות חינוך המובילות ומטמיעות קידום בריאות, החל בסגל ובסטודנטים במכללות לחינוך - כמודלינג - וכלה בסגל בתי הספר ובתלמידים, במעגלי המשפחה ובקהילה.
מכללה מקדמת בריאות נדרשת למחויבות מוצהרת להוביל את קהילת המכללה לפעילות משותפת ביישום התכנית שמטרתה עיצוב התנהגות בריאותית וקידום בריאות בקרב כל באי המכללה.
תהליך זה יתרום לעיצוב דמותם החינוכית של הסטודנטים כמורים-מחנכים מובילים מקדמי בריאות, ולטווח הארוך - לאימוץ רצוני של אורח חיים בריא בקרב תלמידיהם, כך שיהוו סוכני שינוי וישפיעו באמצעותם גם על השלומות (wellness) והרווחה (well being) הגופנית, הנפשית, החברתית והסביבתית של משפחתם, הקהילה והחברה.

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ח

 • שליחת הקול הקורא וטופס המועמדות מטעם הפיקוח על תחום החינוך לבריאות והאגף להכשרת עו"ה, משה"ח, לשם גיוס המכללות לחינוך לתהליך של קידום בריאות.
 • ליווי ההטמעה של תהליך ההכרה כמכללה מקדמת בריאות וקבלת דירוג "כוכבי בריאות".
 • הזמנה להצטרף לפורום "מכללה מקדמת בריאות" ולהכשרת רכזי/מובילי בריאות מכללתיים במכון מופ"ת.
 • הפצת סקר בין-מכללתי על הרגלי בריאות בקרב המכללות לחינוך על בסיס שני השאלונים לסגל ולסטודנטים (פותחו בסמינר הקיבוצים, נערכו שינויים קלים בהמלצת הפורום).
 • ארגון נושאי הסילבוס באשכולות סביב יסודות מארגנים/נושאים מרכזיים (כהמלצת מר נח גרינפלד).
 • בניית הקורס המקוון "בריאות התלמיד ורווחתו" (הרצאות מצולמות שיעביר צוות מרצים מומחים בתחומים הרלוונטיים לנושאי הסילבוס).
 • הפקת מקראה שתכלול חומרי קריאה ורעיונות לפעילויות בהלימה לנושאי הסילבוס.
 • תכנון מחקרי הערכה משותפים בתחום ועריכתם (כגון תפיסות והתנהגות בריאותית או סביבה מקדמת בריאות במכללה).
 • תכנון כנס בין-מכללתי בנושא, ו/או סיורים במכללות להתרשמות מיוזמות מקדמת בריאות.
 • שדרוג "אתר הקורס"  של הפורום ב- Moodle הכולל חומרים ראשוניים הרלוונטיים לעבודתנו בצוות. האתר יועשר בהדרגה, כך שנשתף בינינו חומרים שישמשו אותנו בהטמעת התרבות של קידום בריאות במכללות שלנו.
 • לטווח ארוך יותר: תרגום לערבית של המסמכים שיופקו בפורום (בכפוף לתקציב ייעודי).