דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

135550665.jpgמרכזי הכשרת חונכים ומלווים

מרכזת

ד"ר מלי ליבוביץ
המכללה האקדמית בית ברל

מבוא

שלב הכניסה למקצוע ההוראה כולל את שלוש השנים הראשונות לעבודה במערכת החינוך, שנת ההתמחות בהוראה והשנתיים שלאחר מכן. תמיכה במתמחה ובעובד ההוראה החדש באמצעות חונך ומלווה מאפשרת השתלבות מיטבית במערך החינוכי, מקדמת התפתחות מקצועית של עובד ההוראה החדש ומונעת נשירה של עובדי הוראה איכותיים.
שלב הכניסה להוראה הוא שלב מכריע בהתפתחותו המקצועית של עובד ההוראה החדש, ומאופיין בהתמודדויות מקצועיות, פדגוגיות ורגשיות. המעבר משלב ההכשרה לעבודת ההוראה, מלמידה תאורטית ליישום פרקטי, מעמיד במרכז את תפקיד ה-Mentor (החונך והמלווה). מטרות החונכות והליווי הן לתמוך בעובד ההוראה החדש מבחינה מקצועית, להעצימו בדרכו החינוכית, לבסס את תפיסת עולמו המקצועית, לטפח את הזהות ואת האוטונומיה המקצועית שלו ולשכלל את כישוריו המקצועיים בשלב הכניסה. זאת ועוד, החונך והמלווה משפיעים במוסדם על קיומה של תרבות קליטה ראויה המסייעת למתמחים ולעובדי הוראה חדשים להיכנס למערכת החינוך בתנאים מאפשרי הצליחה.
למימוש מטרות אלה נדרש ידע מקצועי לא רק בתחום ההוראה אלא אף בתחום הדרכת מורים וגננות. לשם כך נקבעה תכנית הכשרה לתפקיד במסגרת "קורסים להכשרת חונכים ומלווים ("חונך" הוא מי שחונך את המתמחה בשנת ההתמחות. "מלווה" הוא מי שמלווה את עובד ההוראה החדש בשנתיים שלאחר ההתמחות). הקורסים מתקיימים במכללות לחינוך ובאוניברסיטאות. ההכשרה לתפקיד היא אחד התנאים לעיסוק בחונכות ובליווי, והיא מוכרת במסגרת מתווה ההתפתחות המקצועית של "אופק חדש" ו"עוז לתמורה". קידום מורים/גננות ובעלי תפקידים שונים לתפקיד החונכות והליווי יאפשר לפתח יכולת מקצועית חדשה בתחום הפרטני-האישי, בתחום הפדגוגי-דיסציפלינרי ובתחום המערכתי-ארגוני. הקורסים מעצימים גם את הלומדים עצמם כעובדי הוראה, נוסף לעבודתם עם מתמחים ומורים חדשים. במסגרת מתווה לפיתוח מקצועי מורים וגננות יכולים להשתלב בהכשרה בדרגות ובהתמחויות אלה:
 1. בדרגות 6-2: הכשרה לתעודת חונך/מלווה - 60 ש''ב
 2. בדרגות 8-7: הכשרה לתעודת חונך מומחה/מלווה מומחה - 150 ש"ב
 3. בדרגה 9: הכשרה לחונך בכיר - חונך חונכים
 4. בכל הדרגות, לגננות בעלות ותק של 8 ש': הכשרה לגננת מלווה תומכת הערכה, 30 ש' בשנת לימודים אחת
 5. בכל הדרגות, למורים ולגננות בוגרי הכשרת חונכים מלווים מאמנים ומכשירים: Supervision על הנחייתם בפועל (החל מתשע"ו) - 30 ש' בשנת לימודים אחת.
 6. פורום מרכזי הכשרת חונכים ומלווים עוסק בהבניית הידע במסגרות ההכשרה בהתאם לעקרונות לקליטה מיטבית של עובדי הוראה במערכת.

מטרות הפורום

מטרות הפורום נגזרות משני היבטים עיקריים:
 1. היבט ארגוני-מעשי: פיתוח תכניות הכשרה וליווי של חונכים ומלווים על פי המתווה להתפתחות מקצועית, והפעלתן במוסדות להכשרת מורים בארץ; הרחבת מאגר החונכים והמלווים לטיוב מערך התמיכה במורים ובגננות מתמחים ומתחילים בשלוש השנים הראשונות לקליטתם בעבודה במערכת החינוך.
 2. היבט פדגוגי: פיתוח תורת חונכות וליווי בזיקה למורים מתחילים; הרחבת התובנות מתוך הספרות המחקרית והתאוריות של ההדרכה; טיפוח הידע הנצבר מתוך הפרקטיות של מרכזי הקורסים. מגוון קורסי החונכים והמלווים המתקיימים במכללות האקדמיות להוראה ובאוניברסיטאות מאפשרים למידה הדדית בנושאים אלה: מבנה הקורסים, חלוקת שעות בהתאם למודלות, גיוון פעילויות באמצעות סרטים, כרזות וסיפורים, מודלים להנחיה על הנחיה (Supervision) בניית מאגר מרצים ומנחים מומחים.

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ז

בשנת הלימודים תשע"ז הפורום יתמקד בכמה נושאים:
 • הבניית השותפות בין כל המשתתפים ביצירת קליטה מיטבית של מתמחים ומורים וגננות מתחילים: מרכזי יחידות כניסה להוראה, מרכזי התמחות, מרכזי הכשרת חונכים/מלווים ומרכזי שנה א' (למשל בנושא שיווק ההכשרה של חונכים ומלווים).
 • התעדכנות תאורטית בנושא חונכות וליווי.
 • הטמעת כלי הערכה למתמחים ולמורים/גננות מתחילים בהכשרת חונכים ומלווים.
 • ביסוס הדרכים לאיסוף עדויות לביצועי הוראה של מתמחים והצגתן.
 • פיתוח כלים להכשרת חונכים ומלווים והפקת חומרים.
 • חניכה של מרכזים מתחילים.