דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

דרגות קידום (דרגות 7 - 9) ופיתוח פרופסיונלי

מרכזת

ד"ר סיגל חן, מכללת לוינסקי לחינוך.
ד"ר אורית אבידב-אונגר, המכללה האקדמית אחוה, ד"ר גילה דנינו-יונה, המרכז האקדמי ויצו חיפה (ריכזו את הפורום עד שנה"ל תשע"ז)

מבוא

כמסגרת עמיתים מקצועית, הפורום שוקד על גיבוש תפיסת עולם משותפת ועל יצירת כלים לפיתוח מקצועי של מורים ושל מורי מורים. התהליך כולל למידה משותפת, שיתוף הדדי בידע ובתובנות, גיבוש יעדים כלל-מערכתיים ואימוץ מודלים משותפים של פיתוח מקצועי. כגוף ארצי, הפורום מרכז שותפי תפקיד המובילים את הפיתוח המקצועי של מורי המורים ומשמש פלטפורמה לביסוס ידע מערכתי משותף, לקידום מטרות משותפות בתחום הפיתוח המקצועי וכן ליצירת שיתוף פעולה רב-מערכתי.

זו השנה השלישית שבה פועלים במשותף שני פורומים המאחדים את כלל בעלי התפקידים במכללות, במרכזי הפסג"ה ובאוניברסיטאות, העוסקים בפיתוח מקצועי של מורים: פורום דרגות קידום ופורום פיתוח פרופסיונלי. זאת במטרה לגבש תפיסת עולם רחבה ששותפים לה בעלי תפקידים, ולבסס אותה הלכה למעשה מנקודת המבט של המוסדות האקדמיים הפועלים בתיאום ובהרמוניה עם משרד החינוך. הדיאלוג בין בעלי תפקידים הבאים ממסגרות שונות של פיתוח מקצועי חושף את משתתפי הפורום לגישות שונות המאפיינות תרבות ארגונית שונה, ומאפשר את הרחבת שדה השיח בפיתוח המקצועי. זאת ועוד, חלק ממפגשי הפורום מתקיימים במשותף עם נציגי משרד החינוך, כדי ליצור דיאלוג בונה שיתופי. במהלך המפגשים חברי הפורום משתפים, מתלבטים ומציגים מהעשייה שלהם.

מטרות הפורום

  • גיבוש קבוצת עמיתים למטרות למידה, העשרה והתמודדות עם תפקיד המרכז לפיתוח מקצועי במכללות ובאוניברסיטאות;
  • חשיפת דגמים ומודלים של פיתוח מקצועי המתקיימים במכללות השונות;
  • פיתוח דיאלוג מקצועי המבוסס על למידת עמיתים, תוך שיתוף בידע ובתובנות בין השותפים, להובלת תכניות הפיתוח המקצועי והחשיבה המערכתית;
  • איגום משאבי הידע בין המטה לשדה ובין התאוריה לפרקטיקה, לקידום הפיתוח המקצועי במוסדות האקדמיים בשיתוף בעלי עניין ממשרד החינוך (אגף א' לפיתוח מקצועי והגף לפיתוח מקצועי במשרד החינוך) וממרכזי הפסג"ה (בפורמים משתתפים גם כמה נציגי מרכזי פסג"ה).

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ח


הרחבה והעמקה של הקשר עם משרד החינוך ויצירת דיאלוג שיתופי, בד בבד עם המשך ביסוסה של למידת עמיתים של מודלים לפיתוח מקצועי, ודיון בסוגיות פדגוגיות ואקדמיות בנושא הפיתוח המקצועי בעידן של תמורות ושינויים. תכנית הפורומים לשנת הלימודים תשע"ח, שתגובש על ידי המרכז החדש, תכלול התעדכנות במדיניות משרד החינוך והשתתפות בגיבוש יעדי הפיתוח המקצועי; דיון וחשיבה על דרכים לשיתוף ולניהול ידע; למידת עמיתים ושיתוף בידע ובתובנות בנושא גמישות פדגוגית בפיתוח המקצועי; התעדכנות במחקר העדכני בתחום הפיתוח המקצועי.