דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

חינוך לקיימות (תשס"ט)

מרכזת

ד"ר שרה פאר
אורנים – המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית
peer@macam.ac.il

חברי הצוות

ד"ר דורית באום | המשרד להגנת הסביבה
איל בלוך | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
ד"ר נורית בר יוסף | משרד החינוך; מכללת סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
ד"ר אסתר ברוקס | משרד החינוך
ד"ר דפנה גולדמן | המכללה האקדמית בית ברל
ד"ר מיכל (מוקי) גרוס | אורנים - המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית
מאירה הלפר | המשרד להגנת הסביבה
מיכל יובל | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
ד"ר בלה יעבץ | מכללת סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
זיוית לינדר | המשרד להגנת הסביבה
עליזה מויאל | משרד החינוך
מיה מזרחי | מגמה ירוקה
ד"ר אילנה רונן | מכללת סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
איל רם | מכללת סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
פנינה רפיד | המשרד להגנת הסביבה
ד"ר מירי שינפלד | מכללת סמינר הקיבוצים – המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
ד"ר יעל שרעבי | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע

רציונל

ב-14 במאי 2003 התקבלה החלטה מספר 246 ועל פיה: "מדיניות ממשלת ישראל תתבסס על עקרונות של התנהלות פיתוח בר-קיימא המשלבים: כלכלה דינמית, שימוש מושכל במשאבי טבע, הגנה על מערכות אקולוגיות ומתן שוויון הזדמנויות לכול. זאת - על מנת לענות על הצרכים של הדור הנוכחי וצורכי הדורות הבאים".
בעקבות החלטת ממשלה זו הקים משרד החינוך שני צוותים: צוות היגוי בראשות ד"ר אילנה זיילר, אשר הכין תכנית אסטרטגית לפיתוח בר-קיימא במערכת החינוך; וצוות משימה לקידום וליישום הנושא בראשות ד"ר חנה ויניק. התכנית לחינוך לקיימות של משרד החינוך מתמקדת בהיבט חינוכי-לימודי ומתבססת על העיקרון הרואה בחינוך סביבתי תפיסת עולם שלמה; יסוד מארגן שיש להטמיעו בראייה בית ספרית תוך עיסוק בפיתוח ערכים. בתחום זה ישנה חשיבות רבה לתהליכים הכרוכים בעשייה. בשנת הלימודים תשס"ח החליטו מנהלי משרד החינוך והמשרד להגנת הסביבה להרחיב את מעורבות בתי הספר בנושאי פיתוח בר-קיימא. בתוך כך התבצעו פעולות שונות, ביניהן הקצאת שלושים שעות לימוד בבתי הספר היסודיים ובחטיבות הביניים להפצת עקרונות הקיימות במגוון תחומי דעת - מדע וטכנולוגיה, גאוגרפיה, חקלאות ולימודי סביבה, בריאות ושל"ח. בשנת הלימודים תשס"ט הכריזו המשרד להגנת הסביבה ומשרד החינוך על שנה ירוקה, המתמקדת בניהול חסכוני ויעיל של משאבי טבע.
אוריינות סביבתית מהווה את התשתית החינוכית לחינוך לקיימות. אזרחים בעלי אוריינות סביבתית מבינים את היחסים ואת פעילויות הגומלין בין הסביבה החיה והלא חיה. יש להם היכולת לקיים דיון מעמיק בבעיות המערבות ממצאים מדעיים, חוסר ודאות ושיקולים כלכליים וחברתיים. הם חשים אחריות כלפי הסביבה ומגלים נכונות לפעול על בסיס הידע וההבנה שלהם למען הסביבה.
על המכללות להוראה מוטלת החובה לפתח את האוריינות הסביבתית של כלל הסטודנטים. כדי להטמיע את החינוך לקיימות במכללות יש בראש ובראשונה להקנות למורי המורים ידע נרחב בתחום ולעמוד על דרכי הטמעתו לסטודנטים.
כמה מכללות אקדמיות לחינוך כבר הוסמכו בסתיו תשס"ח כקמפוס ירוק על ידי המל"ג ומהמשרד להגנת הסביבה. הן החלו מטמיעות הלכה למעשה את החינוך לקיימות בהוראה האקדמית, בהתנסות המעשית ובקמפוסים.

מטרות

 • הצבת נושא החינוך לקיימות על סדר היום במכללות האקדמיות לחינוך;
 • הצעת תכניות להעשרת הידע והמיומנויות הסביבתיות ולפיתוח מודעות סביבתית, דאגה לסביבה ומחויבות סביבתית של מורי המורים;
 • המלצה על דרכים אפקטיביות להטמעת החינוך לקיימות לכלל הסטודנטים להוראה.

יעדים לשנה"ל תשס"ט

 • קביעת תכנים העוסקים בחינוך לקיימות כבסיס לקביעת עקרונות לתכניות לימוד;
 • הצעות לדרכים להטמעת חינוך לקיימות במכללות האקדמיות לחינוך;
 • הכנת שאלון להערכת אופן יישום החינוך לקיימות והפצתו במכללות להוראה לצורך שרטוט תמונת המצב בתחום כבסיס לתכנון עתידי של הטמעת החינוך לקיימות בהכשרת המורים.

סיכום פעילות לשנה"ל תשס"ט

 • הגדרת מטרות הפעילות;
 • קביעת קהלי היעד להטמעת החינוך לקיימות ומסגרות הלימוד האפשריות;
 • בחירת התכנים התאורטיים והמעשיים שיש להקנותם;
 • דיון בדרכים להטמעת חינוך לקיימות במסגרות השונות (תחומי הדעת, הלימודים הפדגוגיים וההתנסות בשדה);
 • בניית טיוטת שאלון להערכת אופן יישום החינוך לקיימות;
 • עריכת מפגש של נציגי "צוות החשיבה" עם ראש האגף להכשרת מורים במשרד החינוך ועם הסמנכ"ל לחינוך, הסברה ומידע במשרד להגנת הסביבה לקידום נושא החינוך לקיימות במכללות להוראה.

גיבוש תכנים בחינוך לקיימות – נושאים להשתלמויות מורי מורים ולסטודנטים להוראה

 • האתגר: ממשבר סביבתי-חברתי לפיתוח ולשימור בר-קיימא – הכרת בעיות סביבתיות ואחראיות האדם;
 • מושגי יסוד באוריינות סביבתית (ידע, מודעות, התנהגות אישית ואזרחית אקטיבית, חינוך לערכים);
 • ההיסטוריה של התנועות הסביבתיות – הצגת גישות שונות ביחסי גומלין אדם-טבע;
 • מבנה מערכות אקולוגיות;
 • עיסוק בדילמות סביבתיות חברתיות ופיתוח חשיבה על פי עקרונות הקיימות;
 • מקורס קיים לקורס מקיים – מתן כלים ליישום חינוך לקיימות בתחומי דעת שונים (לדוגמה, תיבת נח – מגוון ביולוגי; פיזיקה – אנרגיה) תוך יישום עקרון הלמידה מהצלחות
 • מתאוריה למעשה - איך עושים את זה?

תוצר

טיוטת שאלון להערכת אופן יישום החינוך לקיימות (בתום גיבוש הטיוטה, יעלה השאלון ויופיע כנספח).

תכנית כללית לשנה"ל תש"ע

 • התעדכנות בנעשה בעולם בתחום הטמעת החינוך לקיימות במוסדות אקדמיים בדגש על מוסדות להכשרת מורים;
 • הפצת השאלון הבודק את אופן יישום החינוך לקיימות במכללות האקדמיות לחינוך וניתוחו;
 • תכנון מפורט של יחידות הוראה בחינוך לקיימות למורי מורים לשם העברתם במסגרות שונות במכון מופ"ת ובמכללות;
 • תכנון קורס בחינוך לקיימות לסטודנטים להוראה.