דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מורים-מאבחנים דידקטיים ומת"לים (תשס"ט)1

מרכזת

ד"ר שרה גבעון
מכללה ירושלים; מכללת ליפשיץ - המכללה האקדמית הדתית לחינוך ע"ש רא"מ ליפשיץ
1הצוות סיים את פעילותו בשנה"ל תשס"ט כצוות חשיבה. בשנה"ל תש"ע הוא משנה את תצורתו לפורום הפועל במסגרת המכון.

חברי הצוות

ענת בוץ בודניק | מכללת סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
חנה גליקמן | בית יעקב חיפה
רמי גרטלר | אגודת "ניצן"
רות דקל | המכללה לחינוך גופני ולספורט ע"ש זינמן במכון וינגייט
ד"ר שירלי הר-צבי | סמינר בית יעקב תל אביב
חני חוקת | סמינר בית יעקב תל אביב
יעל טטרקה | המכללה האקדמית בית ברל
מוריה טלמור | תלפיות - המכללה האקדמית לחינוך חולון
אסנת כנען | אגודת "ניצן"
אביבה לבאן | מכללת צפת
ד"ר דינה לויאן | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
דורית לחמן | מכללת לוינסקי לחינוך
רוקסנה ניימן | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
הדסה סגל | אורנים - המכללה לחינוך, התנועה הקיבוצית
רונית פסטור | אורנים - המכללה האקדמית לחינוך, התנועה הקיבוצית
שרה קנופף | סמינר בית יעקב תל אביב
גיטה ראוכברגר | מכללה ירושלים
מגי שהרבני | בית יעקב ירושלים
רונית שושן | אחוה – המכללה האקדמית לחינוך
ד"ר ורדה שרוני | אחוה – המכללה האקדמית לחינוך

רציונל

מערכת החינוך מפתחת בשנים האחרונות תכניות ותהליכים ייחודיים כדי לתת מענה נרחב יותר לצרכים של התלמידים עם לקויות הלמידה במסגרת החינוך הרגיל והחינוך המיוחד מחד גיסא ושל המאבחן הדידקטי והמת"ל (מאבחן תפקודי למידה) מאידך גיסא. מדובר בעיקר בשינוי בתפקידו של המאבחן הדידקטי ובהכנסת תפקיד חדש למערכת החינוך - המת"ל. שינויים אלה מחייבים הכשרה אחידה של המאבחנים הדידקטיים והמת"לים בתהליכי איתור ואבחון. לשם כך נדרשת בניית תכנית התערבות לתלמידים ברמה הפרטנית וברמת המערך הכיתתי והבית ספרי.
אף על פי שלאחרונה עלתה חשיבות תפקידם של המאחנים הדידקטיים ושל המת"לים, הרי שטרם הוסדר המעמד הפרופסיונאלי שלהם וטרם גובשה בחקיקה או בנוהלי משרד החינוך הגדרה מדויקת של התפקידים. נושאים רבים שעודם נמצאים על סדר היום, לא לובנו עדיין עד יסוד ולא נמצא להם הסדר חקיקה הולם. כמו כן טרם נבנתה תכנית בסיסית להכשרה של המאבחן הדידקטי או תבנית בסיסית מחייבת לאבחון סטנדרטי, כזו המקובלת על משרד החינוך. לעומת זאת לתפקיד המת"ל נבנתה תכנית אחידה ומחייבת, הוקמה ועדה לבניית תכנית, ומשרד החינוך אישר תכניות שהמכללות הגישו לו. אולם תכנית מחייבת ומקיפה אינה מתאימה לצורכי השטח; יש לעדכנה ולהתאימה לרוח העולה מן השטח. בנוסף, חוק זכויות התלמידים עם ליקויי למידה מעמיד בסכנה את תפקידי המת"ל והמאבחן הדידקטי. על כן חשוב להתגייס ולתקן בתקנות את אשר ניתן לתקן ולעמוד על המשמר לקראת חקיקת חוק זכויות התלמידים עם ליקויי למידה.
צוות החשיבה במכון מופ"ת קם כדי לקיים גוף העוסק בעיבוד הנושאים הקשורים בהכשרה לאבחון דידקטי ולמת"לים: הכנת תכנית הכשרה אחידה במכללות, עדכונה והתאמתה לצורכי השטח, יצירת מבנה אבחון אחיד הבנוי על סטנדרטים, מיסוד התפקידים בחקיקה או בחוזרי מנכ"ל מסודרים ועוד.

מטרות

 1. עדכון תכנית ההכשרה על סמך מחקר עדכני, שינויים בחקיקה ותכניות במשרד החינוך;
 2. טיפול בנושאים שטרם הגיעו לידי סיכום, כגון: מדרג בהכשרה, תהליך מתן רישיון לאבחון;
 3. קשר שוטף עם משרד החינוך על אגפיו השונים: שפ"י (שירות ייעוץ פסיכולוגי), גף ליקויי למידה באגף שפ"י, אגף לח לחינוך מיוחד, עמותות (כגון "לשם") וארגונים (כגון "ניצן");
 4. בניית תכנית אחידה בתכנית להכשרת מאבחנים דידקטיים ובתכנית להכשרת מת"לים;
 5. רפלקציה על קורסי הכשרת המת"לים שנפתחו השנה במכללות השונות;
 6. פיתוח תחום אבחון בחשבון והצבת סטנדרטים ומבנה אבחון בחשבון שנוסח בנייר עמדה;
 7. דיון בסוגיות ההתאמות בבחינות בגרות על פי השפעת אופי האבחון על מתן ההתאמות;
 8. מיסוד התפקידים של מורה-מאבחן דידקטי ומת"ל בחקיקה או בחוזרי מנכ"ל מסודרים;
 9. עדכון בחידושי המחקר בתחום ליקויי למידה, אבחון והתערבות, ובמיוחד בהתאמת תכניות התערבות בימי עיון;
 10. קביעת צעדים אחידים לדרך בה ייערכו המכללות לקראת החלת חוק זכויות תלמידים עם ליקויי למידה במוסדות על-תיכוניים;
 11. בניית מתווה פעולה לקידום חוק המת"ל לאור התהפוכות הפוליטיות ושינויי השלטון;
 12. עיון מחודש בתכנית להכשרת מת"לים והתאמתה להדים העולים מן השטח;
 13. קבלת החלטה בסוגיות הנחוצות לקראת פתיחת קורסי אבחון דידקטי בשנת הלימודים הנוכחית לאור החוק החדש;
 14. קידום תפקיד המת"ל והמאבחן הדידקטי כהכשרת מומחים במסגרת "אופק חדש";
 15. ניסוח חזון ובניית מתווה פעולה ברור לקידום פרופסיה של מאבחן דידקטי ומת"ל.

סיכום פעילות לשנה"ל תשס"ט

מלבד הצוות הקבוע התכנס צוות מצומצם לכתיבת תקנות המאבחנים לחוק זכויות תלמידים עם לקויות למידה באקדמיה. רכזת צוות החשיבה, ד"ר שרה גבעון, ריכזה את צוות כתיבת התקנות, שכלל אנשי מקצוע העוסקים באבחון ליקויי למידה בשיתוף עם אגודת "לשם" (אגודה לסטודנטים עם ליקויי למידה), וביחד הם ניסחו מסמך. כתיבת התקנות נועדה להבהיר לנוגעים בדבר את הצורך במאבחן דידקטי ובמת"ל גם באבחון מבוגרים בהשכלה גבוהה לאחר הכשרה מתאימה. הפעילות השגרתית של הצוות התרכזה בשני מוקדים:
א. מורה מאבחן דידקטי - נחיצות התפקיד, ההכשרה לתפקיד והאופן שבו ניתן לאחד את דרכי ההכשרה במכללות;
ב. מת"ל - ההכשרה לתפקיד, התאמת ההכשרה לצורכי השטח ודחיפה לקראת הכרת התפקיד במערכת.
לצורך כך גובש חזון משותף לשני התפקידים במקביל לחידוש ולרענון תכנית ההכרה. בתוך כך עלו המסקנות הבאות:
 1. יש להפריד במתווה הפעולה ובניסוח החזון בין מאבחנים דידקטיים ובין מת"לים: בתפקיד המאבחן הדידקטי יש להפיח רוח חדשה; לעומת זאת המת"ל נהנה משדולה במשרד החינוך וקיים רצון אמיתי לשבצו במערכת החינוך כבעל תפקיד קבוע.
 2. יש לקדם ככל האפשר את שני התפקידים – המאבחן הדידקטי והמת"ל - מתוך הכרה בחשיבות שניהם. בהקשר זה גובשו שתי פסקות המהוות חזון נפרד לכל אחד מהתפקידים:
  • מאבחן דידקטי הוא היחיד היכול לבנות תכנית חינוכית אישית שתקדם את התלמיד בהתחשב בקשייו וביכולותיו. אין במערכת החינוך בעלי תפקידים אחרים האמונים על תפקיד זה. לאור זאת יש להפיח רוח חדשה בתפקיד המאבחן הדידקטי על ידי קידום הבנת חשיבות התפקיד במערכת החינוך.
  • המת"ל אמון על הפן המערכתי בכל הכרוך בקידום תלמידים מתקשים ועם ליקויי למידה בבית הספר, אך אין די בקידומו האישי של התלמיד; כדי להגיע למימוש מלוא הפוטנציאל של התלמיד המתקשה ולאפשר לו להשתלב ביכתה הרגילה, נדרש טיפול מערכתי, הוליסטי, שהמת"ל יכול לנהל, לכוון ולנווט במסגרת צוות רב-מקצועי בבית הספר. צוות החשיבה יפעל מצדו לעגן בחוק את תפקיד המת"ל. ייחודו של המת"ל הוא בהדרכת המורים בחינוך הרגיל ובהתאמת תכנית לימודים רגילה לצרכיו של התלמיד המתקשה.
  בבנוסף נפגש הצוות עם נציגי משרד החינוך: הגב' דליה טל אישרה את הצורך במאבחן דידקטי בוגר לימודי חינוך מיוחד. היא הבטיחה להכניס את ההכשרה למתווה "אופק חדש" ועודדה לפתוח קורסים גם בשנה הבאה; ד"ר יהודית אלדור חיזקה את ידי הצוות בעניין החקיקה, הדגישה את הצורך בשדולה התומכת בתפקיד המת"ל, הבטיחה להכניס את הכשרת המת"ל למתווה "אופק חדש" כהכשרת מומחה ועודדה לפתוח קורסים גם בשנה הבאה.
  ישיבות נוספות עסקו בחידוש וברענון תכניות ההכשרה והתאמתם לרוח השינויים העולה מן השטח.

תוצרים

 1. נייר עמדה בעניין אבחון בחשבון ומכתב מלווה להפצתו (מצ"ב);
 2. מכתב למר נח גרינפלד המעלה את שאלת פתיחת קורסים לאבחון בעידן של חוסר ודאות (מכתב שזכה למענה);
 3. מכתב למפמ"ר לשון, הגב' מזל שניאק, בעניין התאמות לתלמידים במבחני הבגרות בלשון (מצ"ב); ומכתב התשובה (מצ"ב);
 4. חוק מת"ל - חוק שהוגש על ידי ח"כ אורלב וח"כ תירוש ללשכה המשפטית בכנסת ונמצא בתיקונים אחרונים לקראת הנחה על שולחן הכנסת (מצ"ב);
 5. תקנות לחוק זכויות תלמידים עם ליקויי למידה במוסדות להשכלה גבוהה בשיתוף עם עמותת לשם (מצ"ב);
 6. תכנית חדשה להכשרת מת"לים על פי תכנית מרוכזת ל-700 שעות (כפי שאושרה על ידי הוועדה) (מצ"ב).

פעילות מיוחדת

הצוות קיים פעילות חשובה עם מנהלת גף לקויות למידה ד"ר יהודית אלדור, ששטחה את מדיניות משרד החינוך וחשפה באופן גלוי את לבטיה בפני חברי הצוות. היא חזרה והדגישה את הצורך בהמשך פעילות נמרצת בעניין חוק המת"ל כדי שתפקיד זה לא יגווע.

תכנית כללית לשנה"ל תש"ע

צוות החשיבה יעבור לתפקד במסגרת של פורום במכון מופ"ת ויוסיף להתרכז בחיזוק שני התפקידים, המת"ל והמאבחן הדידקטי.
כדי לבסס ולחזק את תפקיד המת"ל יש למלא אחר ההמלצות הבאות:
 • ללהמשיך ולקדם את חוק המת"ל תוך חבירה לח"כ אורלב, שהביע הסכמתו להוביל את חוק המת"ל ולהאיץ את תהליך החקיקה;
 • לחזק ולהעמיק את הכשרת המת"לים בתחומים שבהם הם מתבקשים לתת מענה בשטח, במיוחד בהכנת תכניות התערבות מבוססות מחקר והדרכת מורים לטיוב ההוראה מול כיתות הטרוגניות; וזאת באמצעות חבירה לחוקרים המשמשים שדה מחקר;
 • לארגן יום עיון שיעסוק בחידושים במחקר, בפרט בתכניות התערבות מעוגנות מחקר המקשרות בין ידע אקדמי לידע חינוכי מן השדה.

כדי לבסס ולחזק את תפקיד המאבחן הדידקטי יש למלא אחר ההמלצות הבאות:
 • לשכנע את המערכת בחשיבות התפקיד ובתרומתו של מורה מאבחן דידקטי לקידום כל תלמיד מתקשה (שכן התאמת דרכי התערבות יעילות נגזרות מידע בהוראה ובחינוך, תחומי התמחותו של המאבחן הדידקטי;
 • להקים מערך הסברה ציבורי וליצור שדולה הכוללת את ועד ההורים המרכזי;
 • לחזק את מערך ההכשרה במכללות ולהתאימו למחקר המתחדש, לפתח מערך מחקר ומעקב אחר בוגרים ליצירת מסד נתונים מחקרי המציג את נחיצותו של מאבחן דידקטי במערכת;
 • לארגן יום עיון שנושאו: מדוע חייבים מאבחן דידקטי בעידן של שימוש במודל תגובה להתערבות?
 • לגלות מעורבות בחקיקה ובכתיבת התקנות של חוק התלמידים עם לקויות למידה ולעמוד על המשמר בוועדות הכנסת בהכנסת החוק הקיים והחוק המתגבש;
 • להכין רשימות בוגרים ולהקים אתר לדיון ולחיזוק הקשר;
 • לבנות תשתית לקראת עמותה חזקה שתהווה בסיס ייצוגי לקראת תהליכי חקיקה המצריכים שדולה חזקה.