דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ללמוד מהצלחות של מרכזי התמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה באקדמיה (תשע"א)

מרכזות

ד"ר אורית דהן
המכללה האקדמית בית ברל
speedi@zahav.net.il
  אריאלה הלוינג
המכללה האקדמית בית ברל; המכללה האקדמית ספיר
ariahlo@beitberl.ac.il


מלווי למידה ויועצים אקדמיים

פרופ' יונה רוזנפלד
ד"ר ארנה שמר

מאיירס ג'וינט - מכון ברוקדייל

חברות הצוות

ד"ר זהבה ביגמן | שאנן - המכללה האקדמית הדתית לחינוך
ד"ר שרה גבעון | מכללת ליפשיץ - המכלה האקדמית הדתית לחינוך
דפנה גוברין | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי
נטע גרובר-זהבי | המכללה האקדמית ספיר
דינה דיל-ארבזניק | המכללה הטכנולוגית חולון
דתי דנן | האוניברסיטה העברית
ד"ר נעמי הדס לידור | אוניברסיטת תל-אביב
ליאורה חפר | המכללה האקדמית עמק יזרעאל
ד"ר אופירה טיקוצ'ינסקי | סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
יעל מלצר | המכללה האקדמית תל-חי
עידית סעד-עינן | המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין
ד"ר עינת עמלה | לשעבר המכללה האקדמית תל-חי
אורלי צדוק-לויתן | המכללה האקדמית תל-חי
עדנה צפריר | אחוה - המכללה האקדמית לחינוך
טליה קונסטנטין | המכללה האקדמית בית ברל
אנה קסלסי סולטן | המכללה האקדמית ספיר
יעל רויטמן | סמינר הקיבוצים - המכללה לחינוך, לטכנולוגיה ולאמנויות
ד"ר סוזי רוסק | המכללה האקדמית בית ברל

מבוא

כיום לומדים בארץ במוסדות על תיכוניים כ-17,000 תלמידים עם ליקויי למידה. מאז הקמת עמותת לשם בשנת 1994 הוקמו במוסדות להשכלה גבוהה למעלה מ-55 מרכזי תמיכה, שמטרתם הנגשת ההשכלה וקידומם של סטודנטים אלה. שיתופי הפעולה בין מרכזים אלה הם מועטים, וכך גם תיעוד העשייה והמחקר בתחום זה. לאור כך מכון מופ"ת, הרואה בשיתופי פעולה אלה חשיבות רבה, תומך זה שבע שנים ביצירת מסגרות בנושא ובקידומן. צוות חשיבה "הסטודנט עם ליקויי הלמידה באקדמיה" פעל ברציפות לאורך חמש שנים בריכוזה של ד"ר אורית דהן והפך לפורום: "מנהלים של מרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה" בשיתוף עם עמותת לשם. מסגרת נוספת היא צוות החשיבה הנוכחי, אשר פותחה בשנת תש"ע בריכוזן של ד"ר אורית דהן ואריאלה הלוינג בהנחייתו ובליוויו של פרופ' יונה רוזנפלד, מומחה ללמידה מתמשכת מהצלחות במערכות ובארגונים; וכן בליוויה של ד"ר ארנה שמר, מומחית לתיעוד הלמידה.
  במרכזי התמיכה באקדמיה מגולם ידע סמוי רב. הלמידה בצוות החשיבה מביאה להפיכתו בהדרגה לידע גלוי, מצב העשוי להביא לשינוי משמעותי בתפקוד מרכזי התמיכה.

מטרות

 • להעמיק את תחומי הידע וההתנסות בשלוש מתודות של לימוד מהצלחה: למידה מהצלחות העבר - המתודה הרטרוספקטיבית; המסע בעקבות שאלת למידה - המתודה הפרוספקטיבית; למידה על הלמידה - המתודה לכינון קהילות של למידה מתמשכת-למען-העשייה;
 • לקדם את כתיבת הספר המאגד בתוכו את סיפורי ההצלחה במרכזי התמיכה;
 • לזמן למידת עמיתים, שיח על המקרים ומשוב על הכתיבה;
 • לגבש הגדרת פעולות ועקרונות פעולה.

יעדים לשנה"ל תשע"א

 • המשך למידה הכוללת התנסות בשלוש מתודות:
  1. למידה מהצלחות העבר - המתודה הרטרוספקטיבית: השימוש בה מאפשר לזהות את הפעולות שתרמו להצלחה וללמוד את עקרונותיהן.
  2. המסע בעקבות שאלת למידה - המתודה הפרוספקטיבית: השימוש בה מאפשר התמודדות עם סוגיות לא פתורות והיערכות ללמידה מקדמת תוצאות.
  3. למידה על הלמידה - המתודה לכינון קהילות של למידה מתמשכת-למען-העשייה: מתודה זו מאפשרת לזהות דרכי למידה של קולקטיבים לטובת קידום למידה מתמשכת העשויה להוביל לתוצאות רצויות.
 • כתיבת הספר על סיפורי הצלחה של מרכזי תמיכה תוך כדי שיתוף והיוועצות עם כל חברות הצוות.

סיכום פעילות לשנה"ל תשע"א

שנה זאת עמדה בסימן כתיבת הספר על סיפורי הצלחה של מרכזי תמיכה. 12 מוסדות לקחו חלק פעיל בעבודה. נתגבשו כמה צוותי כתיבה אשר ניסחו ראשי פרקים והשלימו את מבנה הספר. תוך כדי הכתיבה תורגלו שתי המתודות הקודמות: למידה מהצלחות העבר; והמסע בעקבות שאלת למידה, וכן נלמדה המתודה השלישית: למידה על למידה. בשנה זו, האחריות עברה בעיקר לכותבים, וקבוצת הלמידה הפכה לכוח מניע ותומך. תוך כדי חשיפה ובנייה של סיפורי הצלחה מגוונים וייחודיים של מרכזי התמיכה באקדמיה נוצרה למידה משמעותית.
  חודשי פברואר ומרס עמדו בסימן תשאולים בהנחייתם של פרופסור יונה רוזנפלד וד"ר ארנה שמר. לעתים התשאול הורחב לתשאול רב-משתתפים במטרה ללמוד מבעלי העניין השונים הקשורים בסיפורי ההצלחה. היו מוסדות שנהנו ממספר רב של תשאולים והצליחו להציג זוויות רחבות של התחום.
לאורך המפגשים התמודד הצוות עם שני נושאים מרכזיים:
 • האופן שבו המשתתפות תופסות הצלחה והקושי של הצוות להתקדם בחקר הצלחה - אחד המושגים המרכזים שטופלו בתוך כך היה "אוטונומיה בלמידה". נמצאה הקבלה בין הקושי של הסטודנטים עם ליקויי למידה להתמודד עם הצלחה לבין הקושי של המשתתפות בצוות החשיבה ושל מלווי הסטודנטים להצביע על ההצלחות שלהם.
 • העיסוק בתהליך הכתיבה, בסגנון הכתיבה ובעקרונות המנחים לכתיבה - הצוות למד כי כתיבת רקע הכולל את ההקשר הארגוני, את תיאור המכללה ואת מרכז התמיכה צובעת את הסיפורים ומעניקה להם גוון אישי ועמוק. הוחלט כי יש לתת מקום לסגנון האישי. בתוך כך הורחב הדיון בכתיבה לשאלות נוספות מעבר לשאלות של חקר ההצלחה, כמו למשל מדוע נבחר הסיפור ומהן המשמעיות שיש לו עבור המשתתפות. בנוסף נערך דיון בשילוב ציטוטים ומקורות לסיפור כחלק מהעמקה בו.
העיסוק בהצלחות והעלאתן על סדר היום במרכזי התמיכה יצרו השפעות חיוביות: הזדמנות ליצירת שיח שהתעורר בעניין מסוים עם שותפים שונים, קבלת משובים חיוביים ומקדמים על עשייה, הבהרה של סוגיות לא פתורות ועוד. עקרונות הפעולה הצליחו לחדד למשתתפות את עיקרי עשייתן ואת המפתחות שלהן להצלחה.
הנה פירוט של חלק מסיפורי ההצלחה של המרכזים:
 • האוניברסיטה העברית - משתי זוויות: הצגת מקרה אישי של תמיכה פרטנית, ומודל משולב הקושר את העבודה של מרכז התמיכה עם המרכז הפסיכולוגי בלווי של סטודנט;
 • מכללת ליפשיץ - הקמת מרכז תמיכה במכללה והפיכתו למקום משפיע;
 • מכללת תל-חי - עריכת סדנת כתיבה במכינת הקיץ לסטודנטים עם ליקויי למידה, סדנה שהשפיעה על ההצלחה הלימודית של הסטודנטים בהמשך;
 • מכללת אחוה - הצגת סיפור הצלחתו והשתלבותו של סטודנט עיוור ועם .c.p (שיתוף בסוגיות אקדמיות לצד היבטים נוספים בהתמודדותו היום-יומית);
 • מכללת דוד ילין - הצגת סיפורה של קבוצת סטודנטים עם ליקויי למידה שפעלה במסגרת מרכז התמיכה, קבוצה אקטיבית שעסקה בעשייה וקידמה כנס מכללתי (לרבות אפיונים ייחודים שבניהול קבוצה כזאת, איתורם ודרך הפעלתם);
 • מכללת ספיר - הצגת סיפור מנקודת מבט מערכתית של חונכות "סטודנט לסטודנט" והצגת פעולותיהם של שישה בעלי עניין (מנכ"ל המכללה, מנהלת פר"ח ורכזי התכנית);
 • מכללת בית ברל - דיון מורחב במודל החונכות בהתבוננות על "חונכים עם ליקויי למידה" ו"חונכים ללא ליקויי למידה", והצגה של עבודה פרטנית עם סטודנט עם ליקויי למידה לאורך שנים (מתואר ראשון לתואר שני ועד ההשתלבות בעולם העבודה).

תכנית כללית לשנה"ל תשע"ב

 • המשך מפגשי למידה המיועדים להעמיק את ההתמקצעות וכן לסיים את כתיבת הספר ללמוד מהצלחות מרכזי התמיכה.
 • תכנון כנס לתחילת תשע"ג (לקראת סיום עבודת הצוות) בנושא "ללמוד מהצלחות" בליווי ובשיתוף של פרופ' יונה רוזנפלד ושל ד"ר ארנה שמר. הכנס מיועד לחברי הפורום "מנהלים של מרכזי תמיכה לסטודנטים עם ליקויי למידה באקדמיה", לחברות צוות החשיבה הנוכחי וכן לבעלי עניין נוספים - מומחים מהארץ ומחו"ל.

בסימן אישי

תודה מיוחדת לפרופסור יונה רוזנפלד על ה"רוח" - רוח האופטימיות וההתלהבות. תודה על היכולת לעורר בנו חשיבה והרהורים, על העידוד לחשיבה ביקורתית ועל העידוד לעצמאות, על תשאולים רבים ועל נכונות לרוץ אתנו בכל הארץ.
  תודה לארנה שמר על המסירות, על היסודיות ועל השיטתיות בעבודה, על היכולת לעקוב אחר כל כך הרבה סיפורים ודמויות תוך כדי הקשבה עמוקה ותשומת לב, על היכולת ליצור אינטגרציה בין הרעיונות ןהיכולת לתרגם רעיון מופשט למשהו ברור וישים, על הסגנון הייחודי ותרומתו לשיח, על התשאולים הרבים וגם על הצניעות ונועם ההליכות.
  ולבסוף, תודה לכל חברות צוות החשיבה על השיתוף ועל הנתינה המאפשרים לכולנו ללמוד ולצמוח.