דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
ThinkstockPhotos-478249715.jpg

ילדוּת והמעשה החינוכי

מרכז

ד"ר נאוה דקל
המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין

מבוא

צוות החשיבה יעסוק בבחינת הקשר בין היחס לילדוּת ולנעורים בתקופות ובחברות שונות לבין "המעשה החינוכי". לשם כך יש לבחון בראש ובראשונה את אופייה של הילדוּת כמושג חברתי וכמשתנה התלוי באירועים היסטוריים, במיקום גאוגרפי ובמבנה חברתי-תרבותי. הבנה של היבטים שונים בחוויית הילדוּת והנעורים - האישית והחברתית - תתרום בצורה משמעותית לחשיבה על חינוך ועל תפקידם ומעמדם של מורים ומורות.
צוות החשיבה יתמקד בתפיסות ובדימויים של ילדוּת ונעורים, בשיח העכשווי על אופייה של הילדוּת ובהיבטים שונים של חוויית הילדוּת והנעורים בישראל ובעולם. הכוונה היא לחפש את נקודות החיבור בין הבנת עולם הילדוּת והנעורים לבין המעשה החינוכי והמתודות החינוכיות המתאימות לעולם זה.
מעבר לבחינה היסטורית וסוציולוגית של הקשר בין תפיסות הילדות לחינוך, הקבוצה תתמקד בשיח על הילדות וביחס אליה במציאות הגלובלית ובחברה הישראלית כיום, ובקשר בינם לבין הגישות החינוכיות המיושמות במערכת החינוך. עוד יעסוק הצוות בקשר בין תפיסות ילדות לבין מעמדם ותפקידם של המורות והמורים.

מטרות

לאחר שנידונו היבטים שונים של מאפייני הילדות כיום, הוצבו המטרות:

  • בחינה מעמיקה של הקשר בין שינויים בתפיסות הילדוּת לבין שינויים שחלו בגישות החינוכיות וביחס לתפקידם של המורות ומורים בישראל.
  • גיבוש הצעות מעשיות לשילוב בין הבנה של חיי הילדים כיום לבין הפרקטיקות החינוכיות.
  • העלאת המודעות בקרב אנשי חינוך לקשר בין ילדות לחברה ולחשיבות של חיבור בין עולם הילדות, על היבטיו השונים, לבין המעשה החינוכי ותפקידם של המורות והמורים.

תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ז

תכנית הצוות היא להתמקד בחיבור שבין תפיסות ילדות לבין עולם החינוך, ובמיוחד בשאלות שלהלן:

  • מה חדש ומה לא חדש בחיי ילדים ובני נוער?
  • כיצד ההיבטים החדשים בחיי ילדים ובני נוער משפיעים על המעשה החינוכי?
  • האם וכיצד אנחנו, כאנשי חינוך, יכולים להשפיע בצורה בונה על תופעות חברתיות ועל חיי ילדים ובני נוער?

ממצאי המחקר בשאלות אלו יתפרסמו במאמר שהצוות יכתוב. נוסף לכך, הצוות מתכנן לגבש הצעה לתכנית לימודים להכשרת מורים שתעסוק בשאלת הילדוּת והנעורים כיום, ובחיבור בינה לבין גישות חינוכיות ותפקיד המורים.