דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מכללה מקדמת בריאות

מרכזת

ד"ר מדי וליצקר-פולק, אורנים - המכללה האקדמית לחינוך

מבוא

מכללה מקדמת בריאות משמשת תשתית לתהליך חינוכי המשלב את תחום הבריאות כחלק מהותי בהוויה החינוכית, החברתית והערכית של המכללה.
ארגון הבריאות העולמי מגדיר בריאות כמצב של שלומות (wellness) ורווחה (well being) גופנית, נפשית, חברתית וסביבתית. בריאות היא משאב המאפשר ניהול של איכות חיים פורה והשתלבות מיטבית מבחינה חברתית וכלכלית, כתנאי חיוני להתפתחות ולמימוש יכולתם האישית והלימודית של התלמידים, להפקת המיטב ממנה לתועלתם ולתועלת החברה. בין הגורמים המשפיעים על בריאות התלמיד: אורח חייו, אפיוני משפחתו, הסביבה הפיזית והחברתית במוסד החינוכי ובקהילה (לרבות היבטים של שוויון וצדק חברתי), מצב סוציו-אקונומי ורמת שירותי הבריאות.
קידום בריאות הוא תהליך המאפשר לאנשים להגביר את שליטתם על בריאותם ולשפרה, ברמת הפרט והקהילה כאחד, וכולל כמה תחומי פעולה: קביעת מדיניות ציבורית בריאותית, בניית סביבה מקדמת בריאות, הטמעת חינוך לבריאות ולכישורי חיים, שיתוף הקהילה ושימת דגש על שירותי בריאות מקדמי בריאות.
אימוץ אורח חיים בריא (כגון תזונה נבונה, פעילות גופנית, אי-עישון) מפחית סיכון לתחלואה, תורם לקידום הבריאות ולשיפור באיכות החיים.
החזון של מערכת החינוך הוא לאפשר קידום בריאות ומימוש של היכולות הלימודיות, התפקודיות והחברתיות של כל תלמיד, בסטנדרטים מיטביים, בהתבסס על ערכים אלה: בריאות כזכות בסיסית של כל תלמיד, הוגנות, צדק חברתי, שותפות, כבוד האדם, סובלנות, אחריות אישית, הדדיות מוסדית וארגונית.
מטרתנו היא לחנך להתנהגות בריאותית במעגלי המשפחה, שינוי שיוטמע באמצעות התלמידים, תוך טיפוח מסגרות חינוך המובילות ומטמיעות קידום בריאות, החל בסגל ובסטודנטים במכללות לחינוך כמודלינג, וכלה בסגל בתי הספר ובתלמידים, במשפחתם ובקהילה.
מכללה לחינוך, המכשירה את מחנכי העתיד, מהווה מסגרת מתאימה לקידום בריאות: היא יכולה לזמן לסגל המכללה ולפרחי ההוראה רכישת ידע ופיתוח אוריינות בריאותית, עמדות ומיומנויות שיובילו להתנהגות מקדמת בריאות ולמניעת התנהגויות סיכוניות. תהליך זה יתרום לעיצוב דמותם החינוכית של פרחי ההוראה כמורים-מחנכים מובילים מקדמי בריאות, ולטווח הארוך - לאימוץ אורח חיים בריא בקרב תלמידיהם. בכך ישפיעו גם על שלומות החברה והקהילה.
לאור היעדר תהליך מסודר ומובנה במכללות לחינוך כמקדמות בריאות, בדומה לזה שמוביל משרד החינוך בגני ילדים ובבתי ספר מקדמי בריאות, עלה הצורך בייזום הפורום הנוכחי לקידום נושא חשוב זה גם במכללות לחינוך. מכללה מקדמת בריאות נדרשת למחויבות מוצהרת להוביל את קהילת המכללה לפעילות משותפת ביישום התכנית, שמטרתה עיצוב התנהגות בריאותית וקידום בריאות בקרב כל באי המכללה.

מטרות

 • היכרות עם תכניות חינוכיות לקידום בריאות, החלפת רעיונות ולמידת עמיתים מהצלחות בהטמעת קידום בריאות במכללות ובבתי ספר מקדמי בריאות, בשיתוף עם הפיקוח לבריאות במשרד החינוך.
 • גיבוש מתווה להטמעת תרבות מקדמת בריאות במכללה הלכה למעשה; דיון בדרכים לעיצוב מכללה מקדמת בריאות ולמיצובה.
 • גיבוש טיוטת קריטריונים להכרה במכללה כמקדמת בריאות.
 • פיתוח טיוטת סילבוס של קורס/סדנת יסוד כחלק מהזכאות של כל סטודנט לתעודת הוראה.
 • תכנון סקר בין-מכללתי על אורח חיים בריא (סגל וסטודנטים); דיון במחקרים ובפרסומים חדשניים בתחום.


תכנית כללית של הפורום לשנת הלימודים תשע"ז

 • גיבוש סופי של הקול הקורא עם תנאי הסף הנדרשים להכרה כ"מכללה מקדמת בריאות".
 • שליחת קול קורא (מטעם משה"ח) וגיוס המכללות לחינוך לתהליך קידום בריאות, והזמנה להצטרף לפורום הייעודי במופ"ת.
 • ניסוח מתווה להובלת תרבות מקדמת בריאות במכללה - הלכה למעשה.
 • עריכת סקר בין-מכללתי למיפוי הרגלי אורח חיים בריא בקרב הסגל והסטודנטים במכללות המשתתפות בפורום. מיפוי מצב וצרכים במכללות השונות על בסיס שני שאלונים (לסגל ולסטודנטים) שפותחו בסמינר הקיבוצים. להתרשמות ראו קישור לשאלון: לחצו כאן
 • גיבוש סופי של סילבוס הקורס/סדנת יסוד: "בריאות התלמיד ורווחתו" (כחובה ותנאי לזכאות לתעודת הוראה).
 • תכנון מחקרי הערכה משותפים בתחום ועריכתם (כגון "תפיסות והתנהגות בריאותית" או "סביבה מקדמת בריאות במכללה").
 • תכנון כנס בין-מכללתי בנושא, ו/או סיורים במכללות להתרשמות מיוזמות מקדמת בריאות.
 • לטווח ארוך יותר: תרגום לערבית של המסמכים שיופקו בפורום (נדרש תקציב מיוחד לכך).


סיכומים משנים קודמות

ThinkstockPhotos-478131913.jpg