דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
​​​תכנון לימודים ופיתוח קוריקולרי להוראת עברית כשפה נוספת – 

הנחות יסוד, שיקול דעת דידקטי ותכנים

 ​​​

מפתחת הקורס​ ומרצה​

רחל לרנר מור​

​​​
קורס זה מומלץ למנהלים, לרכזי מקצוע ולמורים.

רבים מבתי הספר היהודיים בתפוצות רואים בידיעת העברית גורם חשוב בהפנמתם של יסודות התרבות היהודית. כיוון שכך, הם מציבים את הקניית הלשון העברית כיעד חינוכי מרכזי בתכנית הלימודים בכלל, ואת הקניית הכשירות התקשורתית בלשון העברית כמטרת העל הרצויה בפרט.
 

יעדים

בקורס זה יוצעו למשתתפים כלים אשר יסייעו להם להכריע הכרעות נבונות בכל הנוגע לקביעת תכנית הלימודים להוראת העברית בבית ספרם. הם יוכלו להתנסות בכלים הללו לצורך הערכת היעילות של החומרים הלימודיים הקיימים. כמו כן, יתוודעו המשתתפים למושג כשירות תקשורתית: מה דרוש ללמד את התלמידים על מנת שישלטו במיומנות מורכבת זו? אילו סוגים של תרגילים ואתגרים לימודיים רצוי לזמן בפני התלמידים כדי להובילם בהצלחה בתהליך רכישתה?
 

יחידות לימוד

יחידה מס' 1: לימוד לשון האם ולימוד השפה השנייה
- תהליך לימוד לשון האם ולימוד השפה השנייה.
- הבנת תהליך הלימוד של השפה השנייה.
- לימוד לשון כלימוד מיומנות: אפיונים ואתגרים.  
-מסקנות דידקטיות.

יחי
דה מס' 2: גישות נפוצות בהוראת העברית כשפה נוספת
- גישת התרגום-דקדוק, הגישה הישירה, הגישה המבנית: יתרונות וחסרונות.
- הגישה המבנית התקשורתית: עקרונות ויתרונות.
- ניסוח תכנית לימודים להוראת שפה, העולה בקנה אחד עם תנאי הלימוד בבית הספר ועם היעדים הלימודיים שנקבעו בו בתחום הוראת הלשון.
יחידה מס' 3: מקום הוראת הדקדוק
- הגדרת הידע הלשוני שיש ללמד.
- דקדוק פורמלי, דקדוק לפי הקשר (פונקציונלי) ודקדוק פדגוגי.
- שיקולים בדקדוק הפדגוגי הנוגעים ליסוד מורפולוגי מסוים או למבנה המשפט: מגוון אפשרויות השימוש, התניות תחביריות ומורפולוגיות, הבחנות משלביות, פונקציות תקשורתיות.
יחידה מס' 4: שלבים בהוראת יסוד מורפולוגי או מבנה תחבירי
- מסקנות לגבי היקף ורצף, ידע מוקדם הכרחי.
- בחירת הקשר תקשורתי טיפוסי להצגת המבנה.
- אימון ותרגול: תרגילים מכניים ומשמעיים, אפיונים ודוגמאות.
- השימוש בלשון לצורכי תקשורת: שימוש תקשורתי ופעולות דיבור.
יחידה מס' 5: יישום הידע הנרכש בפיתוח יחידות לימוד בלשון עברית
- מבנה יחידת לימוד בלשון עברית.
- חשיפת התלמיד לידע הלשוני החדש בהקשר תקשורתי משמעותי ואמין.
- תרגול ואימון של ידע חדש בכל ההקשרים התקשורתיים המתאימים.
- תרגול ויישום של הידע החדש במטלות תקשורתיות. הערכת הביצוע.
 

אוכלוסית היעד

מורים, רכזי מקצוע ומנהלים

דרישות

עברית שוטפת, מיומנויות מחשב ומרשתת בסיסיות (הקלדה בעברית, מיומנויות עיבוד תמלילים בסיסיות, חיפוש ושימוש בחומרים מאתרים בעברית)

מקורות

- לידובסקי כהן, צפרירה. "מיקרו דקדוק לעומת מקרו דקדוק: במה אנו עוסקים ובמה רצוי שנעסוק", הד האולפן החדש, גיליון 97/2, עמ' 16¬-25, סתיו 2010. ניתן לקרוא את המאמר גם כאן: http://meyda.education.gov.il/files/AdultEducation/EdAulpan97/2_TSAFRIRA_LIDOVSSKI%20COHEN.pdf
- מדינת ישראל. משרד החינוך. המנהל הפדגוגי. האגף לקליטת תלמידים עולים. "הוראת עברית כשפה נוספת". מבוא. עקרונות יסוד. http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Olim/HoraatIvrit
- תכנית לימודים חדשה. בעיקר מבוא ופריטי לשון: http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/68F30AA2-D49C-482B-8428-212C4832FD52/65474/safa3.pdf
- פרופ' ניר רפאל, "הוראת הלשון העברית בתפוצות לאור עקרונות הבלשנות השימושית." מן הסדנה 3¬-4, עיונים ומחקרים למנחילי הלשון העברית, המועצה להנחלת הלשון, ירושלים, 19
79.
- ד"ר רוזנר רחל. "דקדוק זה לא מה שהיה פעם". הוצאת אגודת המורים בישראל, חוברת פנים, הקרן לקידום מקצועי, גיליון 42, אביב 2008. ניתן לקרוא את המאמר גם כאן: http://www.itu.org.il/Index.asp?ArticleID=10467&CategoryID=1298&Page=2
- תל עם: גישה טבעית להוראת העברית כשפה נוספת (באנגלית): htt p://www.talam.org/articles/2_LooksteinArticle.pdf ​

 (מוסתרת) Content Query Web Part