דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
​​​​​​​שיפור הלשון


הרשמה לעובדי חינוך והוראה בישראל
הרשמה למשתתפים מחו"ל ​ ​​​

מבוא כללי:

הקורס נועד לשפר את לשונו של המורה לעברית כדי שישמש דוגמה אישית נאותה לתלמידיו. הנושאים נבחרו בהנחה שככל שיורחבו ידיעותיו של המורה וככל שתעמיק הבנתו את התהליכים החלים בלשון, כך ייטיב לשקף את בסיס הידע שלו בשימוש הלשון.

מטרות הקורס

  1. לשפר את לשונו של המורה בתחומים המועדים לטעויות.
  2. לפתח אצל המורה מודעות למופת אישי.
  3. להרחיב את ידיעותיו של המורה בנושאים דקדוקיים, מילוניים ותחביריים.

  יחידות הקורס:

  1. מבוא
   • לשון כמערכת תקשורת
   • כשירות וביצוע
   • הלימות וקבילות
   • דרגות התקן: תקן, על-תקן ותת-תקן
   • מטלה לסיכום היחידה
  2. אוצר המילים והביטויים
   • התאמת אוצר המילים למשלב הלשוני
   • מונחים עבריים כחלופות ללעז
   • צירופים הרגליים ואידיומטיים
   • מטלה לסיכום היחידה
  3. נושאים בדקדוק צורני
   • שם המספר
   • נטיית השם
   • דיוקי הגייה בתחום הפועל
   • נטיית מילות היחס
   • כללי ההתאם
   • מטלה לסיכום היחידה
  4. לתקנת ניסוח הצירוף, המשפט והטקסט
   • מבנה הצירוף
    • שם ושם תואר
    • צירוף הסמיכות
    • צירוף הצמידות
    • צירוף של שם וצירוף יחס
    • כמתים
    • משלימי חובה ומשלימי רשות
   • מבנה המשפט הצפוי
    • סדר המילים והצירופים
    • מילוי ציפיות למשלימים
    • פענוח מאזכרים
   • מבנה הטקסט התקשורתי
    • קישוריות בטקסט
    • לכידות בטקסט
   • רב-משמעות
   • קשרים ומאזכרים בין משפטים ובין פסוקיות
   • עקרונות בפיסוק
   • עקרונות במילוי הכתיב
   • מטלה לסיכום היחידה
  5. מטלה לסיכום הקורס

  עלות הקורס

   (מוסתרת) Content Query Web Part