דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

​שרשרות נרטיבים כמודל ללימוד ולחקר בהכשרת מורים

מתודולוגיה מחקרית

נתוני המחקר הנוכחי הם שתי עבודות סמינריוניות נרטיביות, שיושם בהן מודל שרשרות הנרטיבים. עבודות אלה הוגשו כחלק מחובות המשתתפים בסמינריון נרטיבי שנערך לפני חמש שנים במסגרת לימודי B.Ed. במכללה להכשרת מורים. בשתי העבודות נחקרה  שאלת הבחירה המקצועית במסלול החינוך המיוחד. בעבודה הראשונה, ליאת, סטודנטית להוראה בשנה האחרונה ללימודיה, השתמשה במודל שרשרות נרטיבים לחקר עצמי, ואילו בעבודה השנייה, ציונה, מורה ומרכזת ותיקה בחינוך המיוחד, השתמשה במודל לחקר האחר.
שאלת המחקר בעבודה הנוכחית ביקשה לבחון את אופן יישומו של המודל בשלביו השונים בשתי העבודות הנרטיביות, ובהקשר של הממצאים והמסקנות שהפיקו הכותבות במענה לשאלות המחקר בשני מסלולי החקירה: מסלול "חקר עצמי-אישי"  ומסלול "חקר האחר-משותף".
 
בחרתי בשתי העבודות הנרטיביות כנתוניו של המחקר הנוכחי מכמה סיבות: האחת נעוצה בעובדה ששתי הכותבות היו בתחנות שונות של התפתחותן המקצועית  והשתתפו באותו סמינריון נרטיבי. סברתי שיהיה נכון לבחון את אופן יישומו של מודל השרשרות תוך מתן תשומת לב לשאלה כיצד שירת המודל את צורכי ההכשרה והלימוד של  שתי משתתפות. האחת מצויה לפני תחילת דרכה בהוראה, ואילו האחרת נמצאת בעיצומה של הקריירה שלה בהוראה. סיבה נוספת לבחירתן של שתי עבודות אלה קשורה בעובדה שהכותבות בחרו בשאלת מחקר דומה במסלולי חקירה שונים. ליאת כתבה שבעה סיפורי התנסות וחקרה באמצעותם את המניעים לבחירתה המקצועית במסלול החינוך המיוחד, כשהפיקה שרשרות נרטיבים אישיות; ציונה הפיקה שרשרות נרטיבים משותפות, כשחקרה את  מניעי בחירתן  של 15 מורות  בפועל לעבוד בחינוך המיוחד, כשאת חלקן הדריכה  כמרכזת מסלול.  היציאה  אל שאלת מחקר דומה צמחה מתוך עולמן המעשי-אישי  ושיקפה נושא  שעלה מניסיונן והיה בעל עניין מיוחד עבורן.
 
יחידת הניתוח שנבחרה היא סיפור שזוהתה בו נקודת התצפית הבולטת במענה לשאלת המחקר של כל אחת משתי העבודות. נקודת התצפית נבחנה ביחס לכל סיפורי השרשרת באמצעות קריטריון הבולטות (Blumenfeld, 1995), כדי להיווכח אם הסיפורים אכן מייצגים  נקודת תצפית דומה שיכולה לעגן אותם בשרשרת אחת. הסיפור כיחידת ניתוח סייע לבחון כיצד עומד ניתוח רוחבי במבחן היישום (שלב מס' 1). לנגד עיניי היו סיפורי ההתנסות  המאוגדים לשרשרות, ואת הסיפורים האלה בחנתי לאור מיונם ולאור שיומן של השרשרות על ידי הכותבות.
 
זה המקום להעיר, כי מפאת קוצר היריעה, יוצגו  במאמר הנוכחי שרשרות  הנרטיבים במסלול חקר עצמי–אישי בשלמותן, ואילו השרשרות במסלול חקר האחר-משותף יוצגו בתרשים בלבד.
 
במענה לשאלת המחקר הנוכחי,  אופן יישומו של המודל יוצג  להלן בפרק הממצאים.
 

קיוונים אקדמים