דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

אסטרטגיה ליישום חינוך לקיימות במוסדות חינוך

מקורות

 
 • דוניץ, ד'חינוך סביבתי - לא מתקדם? הרהורים מדוע נעדר החינוך הסביבתי מסדר היום של החינוך המתקדם בישראל, ומה אנו צריכים לעשות עם זה.
   http://www.greenchange.co.il/profiles/blogs/hhynok-hsbybty-mtqdm
 • טל, ט' (עורכת)(2009). חינוך סביבתי וחינוך לקיימות - עקרונת, רעיונות ודרכי הפעלה. ירושלים: המשרד להגנת הסביבה, אגף חינוך סביבתי.
 • מיכלסקי, ט'(2003). השפעות הכוונה מטה-קוגניטיבית בקבוצות דיון ברשת אסינכרונית על תהליכי למידת חקר. עבודה לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת בר-אילן.
 • משרד החינוך, התרבות והספורט (ינואר 2004). חוזר המנהל הכללי תשס"ד/ 5(ב). יישום חינוך לפיתוח בר קיימא במערכת החינוך. ירושלים.
 • עילם, א' ודורון, ד' (2004). מרחב לשינוי – יצירת בתי גידול משוקמים במרחב הבית-ספרי. חיות וחברה, 26, 44–56.
 • קיני, ש' (2006). חשיבה אקולוגית- גישה חדשה לשינוי חינוכי. מהדורת כליל, מכון מופ"ת.
 • שרן, ש' ושי, ד' (1990). למידה קבוצתית בקבוצות קטנות: סקירה של שיטות ומחקר. בתוך י' דנילוב (עורכת), תכנון מדיניות החינוך: ניירות עמדה (1-4). ירושלים: המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך והתרבות.


 • Aday, R. H., Mcduffiem, W. & Sims, C. R. (1993). Impact of an intergenerational programme on black adolescents' attitudes toward the elderly. Educational Gerontology, 19, 663-6
 • 73.
 • American Association for the Advancement of Science, Project 2061 (1994). Benchmarks for science literacy. New York: Oxford University Press.
 • Angelis, J. (1990). Bringing old and young together. Vocational Education Journal, 65(1), 19-21.
 • Ballantyne, R., Fien, J. & Packer, J. (2001). Program effectiveness in facilitating intergenerational influence in environmental education: Lessons from the field. Journal of Environmental Education, 32(4), 8-15.
 • Ballantyne, R., Connel, S. & Fien, J. (2006). Students as catalysts of environmental change: A framework for researching intergenerational influence through environmental education. Environmental Education Research, 12(3-4), 413-427.
 • Bateson, G. (1979). Mind and Nature, A Necessary Unity. New York, Dutton.
 • Boles, K. & Troen, V. (1994). Teacher leadership in a professional development school. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association. New Orleans, LA, April 4-8, 1994.
 • Bolstad, R., Baker, R., Barker, M. & Keown, P. (2004). Environmental education in New Zealand schools: research into current practice and future possibilities. Volume 2: A review of national and international research literature on environmental education practices. Wellington: New Zealand Council for Educational Research and University of Waikato, for the Ministry of Education.
 • Boyd, S. H., Stout, B. L., & Volanty, K. (1993). Youth exchange with seniors: A rural Texas programme. Pride Institute Journal of Long Term Health Care, 12(3), 21-27.
 • Breiting, S. & Mogensen, F. (1999). Action competence and environmental education. Cambridge Journal of Education, 29 (3), 349-354.
 • Breiting, S., Mayer, M. & Mogensen, F. (2005). Quality Criteria for ESD-Schools, Guidelines to enhance the quality of education for sustainable development. SEED - Austrian Federal Ministry of Education, Science and Culture (translated into 10 European languages), Vienna, Austria.
 • Calderhead, J. & Gates, P. (1993). Introduiction. In J. Calderhead & P. Gates (Eds.), Conceptualizing reflection in teacher development. 1-10. books.google.com
 • Courtenay-Hall, P. & Lott, S. (1999). Issues of inclusion in developing environmental education policy: Reflections on B.C. experiences. Canadian Journal of Environmental Education, 4, 83-103.
 • Coyle, K. (2005). Environmental literacy in America. What ten years of NEETF/Roper research and related studies say about environmental literacy in the U.S. The National Environmental Education & Training Foundation. Washington, D.C.
 • De Sousa, R. (1987). The Rationality of Emotion. Cambridge, Mass.: MIT press.
 • Dellman-Jenkins, M., Fowler, L. & Lambert, D. (1994). Intergenerational sharing seminars: Their impact on young adult college students and senior guest students. Educational Gerontology, 20, 579-588.
 • DeVries, D. L., Edwards, K. J. & Slavin, R. E. (1978). Biracial learning team sand race relations in the classroom: Four field experiments on teams- games – tournament. Journal of Educational Psychology, 70, 356-362.
 • DeVries, D. L., Lucasse, P. & Shackman, S. (1979). Small group versus individualized instruction: A field test of their relative effectiveness. Paper presented at the Annual Cconvention of the American Psychological Association. New York, 1979.
 • Dresner, M. & Moldenke, A. (2002). Authentic field ecology experiences for teachers. The American Biology Teacher, 64(9), 659-663.
 • Duggar, M. L. (1993). Intergenerational programs: Weaving hearts and minds. Division of Vocational, Adult and Community Education, Bureau of Career Development and Educational Improvement, Tallahassee, Florida Education Center.
 • Eder, D. J. (2004). General education assessment within the disciplines. The Journal of General Education, 53(2), 135-157.
 • Edwards, A. & Brunton, D. (1993). Supporting reflection in teachers learning, In J. Calderhead & P. Gates (Eds.). Conceptualizing reflection in teacher development. 154-165. books.google.com
 • Eilam, E. & Trop, T. (2011). ESD pedagogy: A guide to the perplexed. Journal of Environmental Education, 42(1), 43-64.
 • Eilam, E. & Trop, T. (2011). Evaluating the influence of environmental schools on their communities: A framework for evaluation within complex systems. LAP Lambert Academic Publishing
 • Elliott, J. (1998). The curriculum experiment - meeting the challenge of social change. Buckingham: Open Univ. Press.
 • Engestrom, Y. (1994). Teachers as collaborative thinkers: Activity-theoretical study of an innovative teacher team. In I. Carlgren, G. Handal, & S. Vaage (Eds.), Teachers’ minds and actions. London, UK: Falmer. Fernandez-Pereiro, A. & Sanchez-Ayendez, M. (1992). LinkAges: Building bridges between children and the elderly. Aging International, 19(2), 10-13.
 • Fien, J. (1995). Teaching for a Sustainable World: The UNESCO-UNEP International Environmental Education Programme. Revised and expanded international edition, Griffith University, Brisbane, for UNEP, Nairobi, and UNESCO, Paris.
 • Fien, J. (2000). Education for the environment - a critique: A response. Environmental Education Research, 6(2), 179-192.
 • Fien, J. & Tilbury, D. (2002). The global challenge of sustainability. In D. Tilbury, R. B. Stevenson, J. Fien, & D. Schreuder (Eds.), Education and Sustainability: Responding to the global challenge. 1-12. Chapter 1. IUCN Commission on Education and Communication (CEC).
 • Flogaitis, E. & Liriakou, G. (2000). Quelle .valuation pour quelle Education relative l’Environnement? Education Relative l'Environnement, 2, 13-30 (Translated to English by Mogensen & Mayer, 2005).
 • Gough, A. (2006). A Rhetoric-Practice Gap: The DESD agenda and sustainable schools. Draft paper to be presented at the 10th APEID International Conference on Learning Together for Tomorrow: Education for Sustainable Development, Bangkok, Thailand, 6-8 December 2006. School of Education RMIT University Melbourne, Australia.
 • Haber, E. A., & Short-DeGraff, M. A. (1990). Intergenerational programming for an increasingly age-segregated society. Activities, Adaptation & Aging, 14(3), 35-49.
 • Hatton, N. & Smith, D. (1995). Reflection in teacher education: Towards definition and implementation. Teaching and Teacher Education, 11(1), 33-49.
 • Hines, J. M., Hungerford, H. R. & Tomera A. N. (1986/1987). Analysis and synthesis of research on responsible environmental behavior: A meta-analysis. Journal of Environmental Education, 18(2), 1-8.
 • Hopkins, C., & McKeon, R. (2002). Education for sustainable development: An international perspective. . In D. Tilbury, R. B. Stevenson, J. Fien, & D. Schreuder (Eds.), Education and Sustainability: Responding to the global challenge13-24. . Chapter 2. IUCN Commission on Education and Communication (CEC).
 • Huckle, J. (1993). Environmental education and sustainability: A view from critical theory. In J. Fien (Ed.), Environmental education: A pathway to sustainability (pp. 43-68). Deakin-University Press, Geelong.
 • Mckeown, R., Hopkins, C., Rizzi, R. & Chrystalbridge Hungerford, H. & R. Peyton (1980). A paradigm for citizen responsibility: Environmental action. In A. Sacks et al. (Eds.), Current Issues VI: The Yearbook of Environmental Education and Environmental Studies (pp. 146-154). Columbus, OH: ERIC/SMEAC.
 • Hungerford, H. R. & Volk, T.L. (1990). Changing learner behavior through environmental education. Journal of Environmental Education, 21(3), 8-21.
 • Intergovernmental Panel on Climate Change.http://www.ipcc.ch/
 • Jensen, B., Kofoed, J., Uhrenholdt, G., & Vognsen, C. (1995). Environmental Education in Denmark—the Jaegerspris project. Copenhagen, Royal Danish School of Education Studies Press.
 • Kaplan, M. (1994). Promoting community education and action through intergenerational programming. Children's Environments, 11(1), 48-60.
 • Keiny, S. (2000). Learning as knowledge construction within a community of learners. An attribution to Don Schon. Cybernetics & Human Knowing, 7(2-3), 31-45.
 • Keiny, S. (1996). A Community of Learners: promoting teachers to become learners. Teachers and Teaching, 2 (2), 243 - 272.
 • Lambert, D.J., Dellman-Jenkins M., & Fruit, D. (1990). Planning for contact between the generations: An effective approach. Gerontologist, 30, 553-557.
 • Lieberman,G. A. & Hoody L. L., (1998).Closing the achievement Gap: Using the environment as an integrating context for learning. San Diego, CA: State Education and Environmental Roundtable.
 • Madden, N. A. & Slavin, R. E. (1983a). Cooparative learning and social acceptance of mainstreamed academically handicapped students. Journal of Special Education, 17, 171-182.
 • Marcinkowski, T. (1998). Predictors of responsible environmental behavior: A review of three dissertation studies. In H. Hungerford, W. Bluhm, T. Volk, & J. Ramsey (Eds.), Essential Readings in Environmental Education (pp. 227-256). Champaign, IL: Stipes Publishing LLC.
 • Mayer, M. (2004). What can we do in schools for ESD? Reflections and proposals from the ENSI International Network. In Quality Environmental Education in Schools for a Sustainable Society, Proceeding of an International Seminar and Workshop on Environmental Education, Cheongju National University of Education, Aug. 25-26, Korea, 135-151
 • Mccollum, S., & Shreeve, W. (1994). Young and old making a difference, Early Child Development and Care, 99, 103-112.
 • Mckeown, R., Hopkins, C., Rizzi, R., & Chrystalbridge, M. (2002). Education for Sustainable Development Toolkit, version 2. Knoxville: Waste Management Research and Education Institution.
 • Mogensen, F., & Mayer, M. (2005). ECO-schools ­ trends and divergences: A comparative study on ECO-school development processes in 13 countries. Austrian Federal Ministry of Education, Science and Culture, Dept. V/11c, Environmental Education Affairs. Minoritenplatz 5, A-1014 Vienna / Austria.
 • Mony, P.R.S. (2002). Assessing Environmental Literacy in Florida's 4-H Environmental Education Program. A Thesis presented to the graduate school of the University of Florida. http://etd.fcla.edu/UF/UFE1001169/mony_p.pdf as viewed in 17 October, 2007.
 • Mulford, B. (2003). School leaders: Changing roles and impact on teacher and school effectiveness. Paper commissioned by OECD Education and Training Policy Division.
 • NAAEE and NEETF. (2001). Using Environment-based education to advance learning skills and character development. The North American Association for Environmental Education & The National Environmental Education & training Foundation.
 • National Environmental Education & Training Foundation.http://www.neetf.org/ as viewed in 1 July, 2007
 • National Research Council. (NRC). (1996). National Science Education Standards. Washington, D.C. National Academy Press.
 • National Research Council. (NRC). (2000). National science education standards. Washington, D.C.: National Academy Press.
 • Negev, M., G. Sagy, Y. Garb, A. Salzberg, and A. Tal. 2008. Evaluating the environmental literacy of Israeli elementary and high school students. The Journal of Environmental Education 39: 3–20.
 • O’Reilly, M., Gibson, K.L., Gordon, D. & Rimmington, G.M. (2003). Assessment strategies for global learning: II Case Studies. Proc. Ed-Media 2003 World conference on educational multimedia, hypermedia & telecommunications. Association for the Advancement of Computing in Education. Honolulu, HI. June 23-28. 2491-2494.
 • OECD (2001). Schooling for Tomorrow. What Schools for the Future, Paris, OECD.
 • OECD. Centre for Educational Research and Innovation (CERI).http://www.oecd.org/document/63/0,3343,en_2649_35845581_38792447_1_1_1_1,00.htmlas viewed in 1 July, 2007.
 • Orion, N. (2003). The outdoor as a central learning environment in the global science literacy framework: From theory to practice. In V. Mayer (Ed.), Implementing global science literacy (pp.33-66). Ohio State University. Posch, P. (1991). The educational perspective. In CERI/OECD, Environment, school and active learning. Paris, OECD, 97-103
 • Posch, P. (1999). The ecologisation of schools and its implications for educational policy. Cambridge Journal of Education, 29(3), 341.
 • Posch, P. & Mair, G. (1997). Dynamic networking and community collaboration - The cultural scope of educational action research. In Hollingsworth, S. (Ed.), International Action Research - A case book for Educational Reform (pp. 261-271). London: Falmer.
 • Robottom, I. (2011). Roundtable invited presentation at the 3rd International Conference on The Route to Restoration; Drylands Deserts and Desertification. Sede Boqer Campus, Israel, November 8-11, 2010.
 • Ian Robottom, I. & Hart, P. (1993). Research in environmental education: engaging the debate. Geelong, Vic.: Deakin University Press.
 • Roth, C.E. (1992). Environmental Literacy: Its roots, evolution, and directions in the 1990s. Columbus, OH: ERIC Clearinghouse for Science, Mathemetics, and Environmental Education.
 • Salomon, G. & Almog, T. (1998). Educational psychology and technology: A matter of reciprocal relations. Teachers College Record, 100 (1), 222-241.
 • Schnack, K. (1998). Why focus on Conflicting Interests in Environmental Education?.In: Mauri Ahlberg & Walter Leal Filho (Eds.): Environmental Education for Sustainability: Good Environment, Good Life, 83–96. Peter Lang: Europäischer Verlag der Wissenschaften.
 • Schnack, K. (2000). Action Competence as a Curriculum Perspective. Pp. 107-125 In Jensen, B.B., K. Schnack, & V. Simovska, (eds.). Critical Environmental and Health Education - Research Issues and Challenges. Danish University of Education, Copenhagen.
 • Schreter, C. (1991). Older volunteers. American School Board Journal, 178(2), 35-36.
 • Seefeldt, C. (1987). Intergenerational programmes: Making them work. Childhood Education, Oct., 14-17.
 • Seefeldt, C. (1989). Intergenerational programmes—impact on attitudes. Journal of Children in Contemporary Society, 20(3), 185-194.
 • Sharan, S. (Ed.). (1990). Cooperative learning: Theory and research. Praeger Publishers. USA.
 • Slavin, R. E. (1987c). Cooparative learning: Student teams. 2d ed. Washington DC: National Education Association.
 • Slavin, R. E. (1991). Student team learning: A practical guide to cooperative learning. Third edition. National Education Association. Washington D.C.
 • Sterling, S. (2003). Whole system thinking as a basis for paradigm change in education – explorations in the context of sustainability. Ph.D. diss., Center for Research in Educationand the Environment, University of Bath. http://www.bath.ac.uk/cree/sterling/sterlingthesis.pdf.
 • Sterling, S. (2010). Learning for resilience, or the resilient learner? Towards a necessary reconciliation in a paradigm of sustainable education. Environmental Education Research, 16(5-6), 511-528.
 • Stevenson, R. (1987). Schooling and environmental education: Contradictions in purpose and practice, In I. Robottom (Ed.), Environmental education: Practice and possibility 69-82. Geelong, Australia: Deakin University Press.
 • Stevenson, R. (2007). Schooling and environmental/sustainability education: From discourses of policy and practice to discourses of professional learning. The Journal of Environmental Education, 13(2), 265- 285.
 • Tice, C. H. (1991). Developing informal networks of caring through intergenerational connections in school settings. Marriage and Family Review, 16, 377-389.
 • Tilbury, D., & Janousek, S. (2006). Development of a National Approach to Monitoring, Assessment and Reporting on the Decade of Education for Sustainable Development: Summarising Documented Experiences on the Development of ESD Indicators and Networking with Expert Groups on ESD Indicators. Sydney: Australian Research Institute of Education for Sustainability and Australian Government Department of the Environment and Water Resources.
 • UN Economic and Social Council. (2005). Economic Commission for Europe Committee on Environmental Policy, High-level meeting of Environment and Education Ministries. Provisional Agenda. Vilnius, 17-18 March 2005. CEP/AC.13/2005/4/Rev.1.
 • UNECE Expert Group. (2006). Draft Outline of Indicators (consolidated version). Rev. 20 April 2006.
 • UNESCO (1978) Intergovernmental Conference on Environmental Education: Tbilisi (USSR), 14-26 October 1977. Final Report. Paris: UNESCO.
 • UNESCO (2004). United Nations Decade of Education for Sustainable Development 2005-2014. Draft Implementation Scheme. October 2004.
  portal.unesco.org/education/en/file_download.php
  /03f375b07798a2a55dcdc39db7aa8211Final+IIS.pdf
  as viewed in 1 August 2007.
 • UNESCO (2005). Draft International Implementation Scheme for the United Nations Decade of Education for Sustainable Development. 171 EX/7 Paris, 31 March 2005.
 • UNESCO (2005). Guidelines and Recommendations for Reorienting Teacher Education to Address Sustainability. Education For Sustainable Development in Action. Technical Paper No. 2, October 2005.
 • Uzzell, D. L. (1999). Education for environmental action in the community: New roles and relationship. Cambridge Journal of Education, 29(3), 397.
 • Vaughan, C., Gack, J., Soloranzo, H., & Ray, R. (2003). The effect of environmental education on schoolchildren, their parents, and community members: A study of intergenerational and intercommunity learning. The Journal of Environmental Education, 34 (3), 12–21.
 • Ventura-Merkel, C., Liederman, D.S. & Ossofsky, J. (1989). Exemplary intergenerational programmes. Journal of Children in Contemporary Society, 20(3-4), 173-180.
 • Volk,, T., & Cheak, M. (2003). The Effects of an Environmental Education Program on Students, Parents, and Community. The Journal of Environmental Education, 34 (4), 12-25.
 • Vygotsky, L. S. (1962). Thought and Language. Cambridge, MA: M.I.T. Press.
 • Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society. Cambridge-MA, Harvard University Press.
קיוונים אקדמים