דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

אסטרטגיה ליישום חינוך לקיימות במוסדות חינוך

מפרט מושגי

העקרונות שיוצגו להלן מתייחסים למוסדות חינוך סביבתיים. להלן הסברים קצרים של מושגי היסוד הרלוונטיים למאמר זה:
בית ספר/מוסד סביבתי - החינוך הפורמלי הסביבתי בישראל מיושם בעיקר במסגרת מוסדות חינוך המכונים "סביבתיים" (גני ילדים, בתי ספר ומכללות). מוסדות חינוך אלה מקיימים במסגרתם תכנית לימודים סביבתית בהיקפים שונים. התיוג כמוסד סביבתי הוא וולונטרי ומתבצע בידי המוסד עצמו. הסמכה חיצונית ("בית ספר ירוק") ניתנת באמצעות המשרד להגנת הסביבה למוסדות חינוך העומדים בדרישות סף.

חינוך סביבתי
– בהצהרת ועידת האו"ם לחינוך סביבתי שנערכה בעיר טיבליסי בשנת 1977, הוגדרו מטרות החינוך הסביבתי באופן הבא:

 "(א) לטפח מודעות ברורה לגבי הסביבה ודאגה בקשר לתלות ההדדית שבין כלכלה, חברה פוליטיקה ואקולוגיה באזורים עירוניים וכפריים; (ב) לספק לכל אדם הזדמנויות לרכוש ידע, ערכים, גישות, מחויבות ומיומנויות הנדרשים להגנה ולשיפור הסביבה; (ג) לייצר תבניות חדשות של התנהגות של יחידים, קבוצות ושל החברה ככלל ביחס לסביבה" (UNESCO, 1978, p. 6).
הגדרת המושג חינוך סביבתי השתנתה רבות במהלך השנים. נושא ההגדרה מהווה כר נרחב לדיונים בספרות המקצועית.

אוריינות סביבתית
– המושג הוטבע לראשונה על ידי רות' במאמר שפורסם בניו יורק טיימס בשנת 1969 בארה"ב (Roth, 1992), והוגדר באופן הבא:
"אוריינות סביבתית נשענת על פרדיגמה אקולוגית. היא כוללת את היכולת לתפוס ולפרש את הבריאות היחסית של מערכות סביבתיות ולנקוט בפעולות מתאימות על מנת לשמר, לשקם או לשפר את הבריאות של המערכות הללו" (שם, עמוד 8). לפי רות', פיתוח אוריינות סביבתית נשען על מערך התכונות הבא: "רגישות סביבתית, ידע, מיומנויות, גישות וערכים, השקעה אישית, אחריות ומעורבות פעילה" (Roth, (1992, p. 9.

במהלך השנים זכה המושג למגוון הגדרות. הגדרת מושג האוריינות הסביבתית, כמו המושג חינוך סביבתי, מהווה נושא למחלוקות בקרב חוקרים בתחום.

פיתוח בר-קיימא וקיימות
–"פיתוח בר-קיימא" הוגדר בשנת 1987 על ידי נציבות האו"ם לסביבה ולפיתוח באופן הבא: "פיתוח העונה על צורכי הדורות הנוכחים מבלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לענות על צורכיהם". עם השנים, המושג הפך לשנוי במחלוקת מאחר שהוא מניח המשך פיתוח (כלכלי בעיקר), שלדעת רבים הוא הגורם המרכזי להמשך ההידרדרות במצבו של כדור הארץ. המושג החלופי "קיימות" מייצג חזון שבו מתקיימת מערכת איזונים מיטבית בין צורכי החברה, הכלכלה והסביבה, באופן המשמר את כושר הייצור וההתחדשות של מערכות כדור הארץ ומשאביו.