דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

אסטרטגיה ליישום חינוך לקיימות במוסדות חינוך

תהליך גיבוש העקרונות


מסמך העקרונות נועד להציג את מרכיבי האסטרטגיה החיוניים לניהול מערך כולל של חינוך לקיימות במוסד 1 חינוכי. בתהליך גיבוש העקרונות שני מרכיבים עיקריים (ראה תרשים 1):
  1. חקר הבסיס התאורטי של חינוך לקיימות – התאוריות והתפיסות השונות של חינוך סביבתי הוערכו ביחס למטרות החינוך לקיימות, כפי שנוסחו בהצהרת טביליסי (UNESCO, 1978) ובתכנית היישום הבינלאומית לעשור של חינוך לפיתוח בר-קיימא (2005–2014) (UNESCO, 2005). בתהליך הניתוח נבחנו שתי שאלות: (א) מה הם התהליכים החינוכיים הנדרשים להשגת מטרות החינוך לקיימות, בהתאם לתאוריות חינוכיות שונות? ו-(ב) מה הן התאוריות המסבירות תהליכים חינוכיים, שהטמעתן בתכנית הלימודים חיונית להשגת המטרות?
  2. בחינת ממצאים אמפיריים שעלו במחקרי הערכה של תכניות לימוד בחינוך לקיימות - הבדיקה התבססה על דיווחים בספרות המקצועית הבינלאומית, על תצפיות שנערכו בבתי ספר בארץ, ועל ידע מקומי שהתגבש במהלך שנות יישום החינוך הסביבתי בישראל. הצגת המחקרים הרלוונטיים משולבת בהצגת העקרונות בהמשך.

תהליך גיבוש עקרונות החינוך הסביבתי
תרשים 1: תהליך גיבוש עקרונות החינוך הסביבתי


עקרונות החינוך הסביבתי המפורטים במאמר זה מקיפים שלושה ממדים אסטרטגיים של חינוך: התנהלות המוסד החינוכי, מודל ההוראה ומאפייני הפדגוגיה. איור 1 מציג את העקרונות לפי הממד האסטרטגי.
 
איור 1: עקרונות החינוך הסביבתי לפי הממד האסטרטגי של החינוך
איור 1: עקרונות החינוך הסביבתי לפי הממד האסטרטגי של החינוך

קיוונים אקדמים