דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מודלים של מרכָּזי תקשוב במכללות להכשרת מורים

היבטים תקציביים


היבטים הקשורים לתקצוב המכללות כוללים תהליך שבו זוהו שלבים רבים. היקפו של התקצוב המדובר השתנה משנה לשנה. בשלב הראשון, עד לשלב תקצוב המרכזים על ידי הו"תת, בכל מכללה הוחלט נקודתית על תקצוב תחום התקשוב. קטגוריה זו מתייחסת לתקצוב לפני יוזמת הו"תת בעת תקצובה את יוזמת ההקמה של מרכזי התקשוב וכן לתקצובם של מרכזים אלו כיום. הסוגיות העולות בהקשר זה קשורות למקור התקצוב ולהתנהלות מרכזי התקשוב כיום. מן הראיונות עולה שתקופת תקצוב הות"ת נתפסה כתקופה של פריחת מרכזי התקשוב מבחינת פיתוח תכניות, אתרים ופרויקטים. בהמשך, כאשר הסתיימה יוזמת תקצוב המרכזים על ידי הות"ת, נוצרו קשיים בהפעלת יוזמות חדשות לשילוב התקשוב בהכשרת המורים במכללות. חלק מהמרכזים ניסו לפנות לגורמי חוץ לסיוע תקציבי. כיום אין הבדל בין המרכזים בהקשר למצוקה התקציבית – כל השלושה מדווחים על קשיים במימון היוזמות החדשות המשולבות תקשוב.
קיוונים אקדמים