דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

העצמת ההוראה והלמידה במכללות להכשרת מורים באמצעות מערכת ה- Moodle

נספחים

נספח 1: פקודות (scripts) להפעלת השאילתות השונות

 1. פעולות מפורטות לכל מודולה
  SELECT module,action,count(id) AS counter
  FROM prefix_log
  GROUP BY module,action
  ORDER BY module,counter DESC
 2. פעולות מפורטות לכל בעל תפקיד SELECT r.name,l.action, count( l.userid ) AS counter
  FROM `prefix_log` AS l
  JOIN `prefix_role_assignments` AS ra ON l.userid = ra.userid
  JOIN prefix_role AS r ON ra.roleid = r.id
  WHERE ra.roleid IN (3,4,5)
  GROUP BY roleid,l.action
  ORDER BY counter DESC
 3. הקורסים הפעילים ביותר
  SELECT COUNT(l.id) hits, l.course courseId, c.fullname coursename
  FROM prefix_log l INNER JOIN prefix_course c ON l.course = c.id
  GROUP BY courseId
  ORDER BY hits DESC
 4. מספר המופעים מכל סוג של פורום באתר
  select type forum_type,count(*) Summa from moodle.prefix_forum
  group by forum_type
 5. מספר המופעים מכל סוג של פורום בכל קורס
  select prefix_course.fullname,prefix_forum.course,prefix_forum.type,count(*)
  as total from moodle.prefix_forum
  inner join moodle.prefix_course
  on prefix_course.id = prefix_forum.course
  group by prefix_forum.course,prefix_forum.type
  order by total desc
 6. מספר המשאבים בכל קורס
  SELECT COUNT(l.id) count, l.course, c.fullname coursename
  FROM prefix_resource l INNER JOIN prefix_course c on l.course = c.id
  GROUP BY course
  ORDER BY count DESC
 7. כמות פורום חדשות בכל קורס
  select prefix_course.fullname,prefix_forum.course,prefix_forum.type,count(*) as total from moodle.prefix_forum
  inner join moodle.prefix_course
  on prefix_course.id = prefix_forum.course
  where prefix_forum.type = 'news'
  group by prefix_forum.course,prefix_forum.type
  order by total desc
 8. מרצים פעילים ביותר
  SELECT count( l.userid ) AS counter,
  u.firstname, u.lastname, r.name
  FROM `prefix_log` AS l
  JOIN prefix_user AS u ON u.id = l.userid
  JOIN prefix_role_assignments AS ra ON l.userid = ra.userid
  JOIN prefix_role AS r ON r.id = ra.roleid
  WHERE ra.roleid IN (3,4)
  GROUP BY l.userid
  ORDER BY counter DESC
 9. משאבים: כמות פריטי html בכל קורס
  SELECT course,prefix_course.fullname, COUNT(*) AS Total
  FROM `moodle`.`prefix_resource` join `moodle`.`prefix_course` on prefix_course.id = prefix_resource.course
  where type='html'
  group by course
 10. משאבים: כמות קישורים לאתרי אינטרנט בכל קורס
  SELECT course,prefix_course.fullname, COUNT(*) AS Total
  FROM `moodle`.`prefix_resource` join `moodle`.`prefix_course` on prefix_course.id = prefix_resource.course
  where type= 'file' and reference LIKE 'http://%'
  group by course
 11. משאבים: כמות קישורים לקבצים בכל קורס
  SELECT course,prefix_course.fullname, COUNT(*) AS Total
  FROM `moodle`.`prefix_resource` join `moodle`.`prefix_course` on prefix_course.id = prefix_resource.course
  where type= 'file' and reference NOT LIKE 'http://%'
  group by course
 12. משתמשים פעילים בשבוע האחרון
  SELECT COUNT(l.id) hits, l.userid, u.username, u.firstname, u.lastname
  FROM prefix_log l INNER JOIN prefix_user u ON l.userid = u.id
  WHERE l.time > UNIX_TIMESTAMP(NOW()) - 604800
  GROUP BY l.userid
  ORDER BY hits DESC
 13. סטודנטים פעילים ביותר
  SELECT count( l.userid ) AS counter,
  u.firstname, u.lastname, r.name
  FROM `prefix_log` AS l
  JOIN prefix_user AS u ON u.id = l.userid
  JOIN prefix_role_assignments AS ra ON l.userid = ra.userid
  JOIN prefix_role AS r ON r.id = ra.roleid
  WHERE ra.roleid IN (5)
  GROUP BY l.userid
  ORDER BY counter DESC
 14. סך הדיונים בפורום חדשות בכל הקורסים
  select prefix_course.shortname as Course_Number,prefix_course.fullname as Course_Name,prefix_forum.course as course_id,prefix_forum_discussions.forum as forum_id,count(prefix_forum_discussions.id) as DiscussionsSum
  from moodle.prefix_forum_discussions
  inner join moodle.prefix_forum
  on moodle.prefix_forum.id = prefix_forum_discussions.forum
  inner join moodle.prefix_course
  on prefix_course.id = prefix_forum.course
  where moodle.prefix_forum.type = 'news'
  group by forum_id
  order by DiscussionsSum desc
 15. סך התגובות לכל דיון בכל הפורומים
  select prefix_course.shortname as Course_Number,prefix_course.fullname as Course_Name,
  prefix_forum.name as Forum_name,prefix_forum_discussions.id as dis_No,
  prefix_forum_discussions.name as discussions_title,
  count(prefix_forum_posts.id) as sumPost from moodle.prefix_forum_posts inner join moodle.prefix_forum_discussions on moodle.prefix_forum_discussions.id = moodle.prefix_forum_posts.discussion inner join moodle.prefix_forum on moodle.prefix_forum.id = prefix_forum_discussions.forum inner join moodle.prefix_course on prefix_course.id = prefix_forum.course group by dis_No order by course_name,Forum_name,discussions_title
 16. סך התגובות לכל דיון בכל הפורומים שאינם חדשות המרצה
  select prefix_course.shortname as Course_Number,prefix_course.fullname as Course_Name,
  prefix_forum.name as Forum_name,prefix_forum_discussions.id as dis_No,
  prefix_forum_discussions.name as discussions_title,
  count(prefix_forum_posts.id) as sumPost
  from moodle.prefix_forum_posts inner join moodle.prefix_forum_discussions
  on moodle.prefix_forum_discussions.id = moodle.prefix_forum_posts.discussion
  inner join moodle.prefix_forum
  on moodle.prefix_forum.id = prefix_forum_discussions.forum
  inner join moodle.prefix_course
  on prefix_course.id = prefix_forum.course
  where moodle.prefix_forum.type <> 'news'
  group by dis_No
  order by course_name,Forum_name,discussions_title
 17. סך פעילויות ותוכן לפי מספרי קורסים
  select course,module,action,count(action) as summa from prefix_log
  where action <> 'new'
  group by course,action,module
  order by course,module,action
 18. פעילויות לפי תאריך ושעה
  select DATE_FORMAT(FROM_UNIXTIME(time),'%y-%m-%d : %r') as acstime,module,action,count(action) as summa from prefix_log
  where action <> 'new' and action <> 'error'
  group by time, action,module
  order by time, module,action
 19. הפעילויות הפופולאריות ביותר
  SELECT COUNT(l.id) hits, module
  FROM prefix_log l
  WHERE module != 'login' AND module != 'course' AND module != 'role'
  GROUP BY module
  ORDER BY hits DESC