דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מידע להרשמה


שכר לימוד

שכר הלימוד בשנת הלימודים תשע"ט: 2100 ש"ח
דמי הרשמה: 100 ש"ח
הרשמה מקוונת
שכר הלימוד הוא בהשתתפות עצמית של הלומד.
האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך משתתף במימון הלימודים.

מידע כללי

חובות המתמחים 

 • נוכחות של 80% לפחות ממפגשי ההתמחות הקבועים;
 • הגשת מטלות שוטפות והשתתפות פעילה במפגשים בקבוצות קטנות עם המנחים;
 • הגשת מיזם (פרויקט) יישומי ו/או מחקרי בסיום כל שנת לימוד והצגתו בפני הלומדים.  

תנאי קדם לקבלה להתמחות

 • תואר אקדמי שני (ממוסד מוכר) ומעלה;
 • ניסיון בהוראה ו/או בהדרכה במכללה אקדמית לחינוך;
 • העסקה בהיקף של שליש משרה לפחות במכללה להכשרת עובדי הוראה במהלך ההתמחות;


מבנה והיקף ההתמחויות והתכניות

התמחות דו-שנתית

לחסרי תעודת הוראה - ההתמחות היא בהיקף של 720 שעות וכוללת:
א. לימודי התמחות (חובה) במכון מופ"ת - יום לימודים אחד בשבוע במשך שנתיים בהיקף של 360 שעות;
ב. מיזמים (פרוייקטים) בנושא ההתמחות בהיקף של 180 שעות;
ג. לימודים קודמים - הכרה בלימודים המוכרים לגמול על ידי משרד החינוך שלא לתואר אקדמי, לכל היותר שש שנים לאחור, בהיקף של 180 שעות.

לבעלי תעודת הוראה - התמחות היא בהיקף של 540 שעות כמפורט בסעיפים של א' ו-ב'


תכנית חד-שנתית

התכנית היא בהיקף של 180 שעות וכוללת:
א. לימודי חובה במכון מופ"ת - יום אחד בשבוע במשך שנה בהיקף של 180 שעות.
ב. מיזם (פרוייקט) יישומי בנושא התכנית.

תעודות ואישורים

א. לחסרי תעודת הוראה תינתן תעודת התמחות שוות ערך לתעודת הוראה בהיקף של 720 שעות בחתימת מנכ"ל משרד החינוך, ראש האגף להכשרת עו"ה וראש מכון מופ"ת. התעודה ניתנת על לימודי התמחות במשך שנתיים ומקנה "כפל תואר".
ב. לבעלי תעודת הוראה (כלומר בעלי "כפל תואר") יינתן אישור על סיום לימודי התמחות בהיקף של 540 שעות בחתימת ראש האגף להכשרת עובדי הוראה וראש מכון מופ"ת. האישור הוא על לימודי התמחות במשך שנתיים.
התעודה והאישור (סעיפים א' ו-ב' לעיל) מקנים גמול השתלמות בהיקף של 360 שעות (על הלימודים שנערכו בפועל במכון מופ"ת).
התעודה והאישור יינתנו רק ללומדים שעמדו במלוא חובות הלימודים, דהיינו נוכחות כנדרש והגשת עבודות גמר בכל שנת לימודים.
רק מתמחים שעמדו במלוא החובות ובלוח הזמנים הקבוע בתקנון ידווחו כזכאים ל"גמול השתלמות", ל"גמול ביניים" ו/או ל"כפל תואר".
לכל תעודה יצורף גיליון לימודים בו יפורטו נושאי הלימוד ונושאי הפרויקט/המחקר היישומי. עם סיום השנה הראשונה של ההתמחות (180 שעות1) יהיו מורים אלו זכאים ל"גמול ביניים".
ג. ללומדים בקורסים חד-שנתיים ואחרים יינתן אישור לימודים המזכה בגמול השתלמות לפי היקף הלימודים המצוין בתכנית, בחתימת ראש מכון מופ"ת. מורי מורים במכללות להכשרת עובדי הוראה אשר ישלימו את כל חובותיהם בהתמחות חד-שנתית ויגישו עבודת גמר כנדרש בהתמחות, יהיו זכאים לצבירת 180 שעות "גמול השתלמות" (לכל היותר) ויקבלו אישור ממכון מופ"ת בעבור לימודיהם בתכנית.

1 שעות אלו יקוזזו עם קבלת "כפל תואר".

תיק אישי

לכל לומד תיק אישי הכולל: מסמכי הרשמה, גיליון מעקב לימודים, נושאי הפרוייקטים, צילומי תעודות, זכאות לתעודה, גיליון לימודים ותיעוד שיחות אישיות.
המצאת כל האישורים הנדרשים בתיק האישי היא באחריות הלומד.


מענק השתלמות

על המתמחה למלא את טופס הבקשה למענק השתלמות המצוי באתר משרד החינוך - פורטל עובדי הוראה-מענקים.
יש להקפיד על רישום מלא ומסודר של כל הפרטים הנדרשים בטופס.
המשתתפים הלומדים לתעודת הוראה יהיו זכאים בשנת הלימודים תשע"ח למענק השתלמות על פי תקנות משרד החינוך בכפוף להקצאות משרד החינוך.

נוהלי משרד החינוך

 • האגף להשתלמויות והדרכה לעובדי הוראה משתתף במימון הלימודים.
 • מענק ההשתלמות הנו בכפוף לתקנות משרד החינוך ובאישורו.
 • חובות הלומדים בלימודי ההתמחות לצורך קבלת "גמול השתלמות" הן על פי תקנות משרד החינוך.
 • במהלך לימודיהם יידרשו הלומדים למלא שאלוני משוב למשתלמים מטעם האגף במשרד החינוך.

שכר לימוד

שכר הלימוד בשנת הלימודים תשע"ט: 2100 ש"ח
דמי הרשמה: 100 ש"ח


שכר הלימוד הוא בהשתתפות עצמית של הלומד.
האגף להכשרת עובדי הוראה במשרד החינוך משתתף במימון הלימודים.

נוהלי הרשמה2

 • דמי הרשמה בסך 100 ש"ח ייגבו במועד ההרשמה להתמחות.
 • במקרה של ביטול ההשתתפות בלימודי ההתמחות לא יוחזרו דמי ההרשמה.
 • ניתן להשתתף בלימודי ההתמחות במסגרת שנת שבתון תמורת תשלום בסך 4,500 ש"ח. 
 • שכר הלימוד ייגבה החל מה-1 באוקטובר 2018.
 • אפשר לבטל את ההרשמה ללימודים עד ה- 1 באוקטובר 2018 ללא חיוב בתשלום שכר הלימוד.
 • במקרה של ביטול הלימודים בין ה-2 בנובמבר ל-30 בנובמבר 2018 ייגבה סך של 30% משכר הלימוד4.
 • במקרה של ביטול החל מה-1 בדצמבר 2018 ואילך, לא יינתן החזר כספי.


2 כללי ביטול העסקה המלאים נמצאים בתקנון מכון מופ"ת בקישור הבא והם מחייבים.
http://www.mofet.macam.ac.il/staff/Pages/cancelation.aspx
אפשר לקבל את התקנון המלא גם במשרדי מכון מופ"ת, ביחידת מינהל לומדים.
3 לא תאושר הרשמה להתמחות או לתכנית ללא התחייבות לתשלום (כתב התחייבות, המחאה דחויה ועוד).
4 יתרת התשלום תוחזר עבור מי ששילם את הסכום המלא.

בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010:

אם בקשת הביטול תתקבל בכתב תוך 14 יום מיום ההרשמה ובלבד שהביטול
ייעשה עד 7 ימי עסקים לפני תחילת הקורס, יחויב המבטל ב- 5% משכר הלימוד
המלא בקורס (כולל דמי הרשמה) או 100 ש"ח, הנמוך מבין השניים.
לאחר המועד שצוין, יופעל נוהל הביטול של מכון מופ"ת.

 

ליצירת קשר

ראש בית הספר ללימודי ההתמחות
ד"ר רמה קלויר
rama_k@macam.ac.il

רכזת לימודי ההתמחות
רינה רוסו
rinars@macam.ac.il
ת"ד 48538 תל אביב מיקוד 61484
03-6901453
03-6901419