דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

ייעוץ


522579101.jpgבמטרה לעודד ולפתח את הפעילות המחקרית במכללות להכשרת עובדי הוראה, הקים מכון מופ"ת מאגר יועצים, העומד לרשותם של מורי המכללות.
זכאים לייעוץ מרצים בעלי משרה בהיקף של 40% לכל הפחות, למעט מורי מורים שהמחקר שלהם הוא חלק מהדרישות להשלמת תואר שני או שלישי.
המאגר מורכב מחברי סגל בכירים מהאוניברסיטאות ומהמכללות לעובדי הוראה המתמחים בתחומי מחקר שונים ומגוונים (הרכב המאגר מתעדכן, מתרחב ומשתנה על פי צורכי השדה).
במשך שנת לימודים אחת רשאי כל מרצה להתייעץ עם שני מומחים בלבד בשניים מבין שלושת התחומים האלה: ייעוץ מתודולוגי, ייעוץ סטטיסטי, ייעוץ בכתיבה ובפרסום.
מגבלות התמיכה לשנה הן אלה: עד 5 שעות ייעוץ מתודולוגי, עד 5 שעות ייעוץ סטטיסטי ממומחה, שניתן להמיר ב-10 שעות ניתוח של סטטיסטיקאי מנוסה, ועד 10 שעות ייעוץ בכתיבה ובפרסום.
מקסימום שעות הייעוץ שחוקר יכול לקבל בשנה נע אפוא בין 10 שעות (5 שעות ייעוץ מתודולוגי ו-5 שעות ייעוץ סטטיסטי), ל-20 שעות (10 שעות ניתוח בסיוע סטטיסטיקאי ו-10 שעות ייעוץ בכתיבה ובפרסום).

שימו לב:
לא יאושר ייעוץ בידי חבר סגל העובד באותו מוסד אקדמי, ממונה, מנחה אקדמי, שותף למחקר וכיוצא באלה.
אישור לייעוץ תקף רק לשנה שבה הוא ניתן.
טופס שכר עבור שעות ייעוץ במחקר יישלח לרשות המחקר הבין מכללתית לא יאוחר מיום 31 ביולי בשנת הלימודים בה ניתן האישור לייעוץ.
אין לפתוח בתהליך ייעוץ בטרם ניתן לכך אישור.
קבלת הייעוץ המחקרי מותנית בהתחייבות למילוי טופס המשוב אודותיו.
בחירת יועץ שאינו מופיע ברשימת היועצים באתר מותנית באישור מראש.

רשימת היועצים המוצעת באתר היא שירות עבור החוקרים. מכון מופ"ת אינו מחייב לפנות דווקא ליועצים אלה.
לרשימת יועצים מתודולוגיים
לרשימת יועצים לניתוח כמותי - סטטיסטי
לרשימת סטיסטיקאים ומעבדי נתונים
לרשימת יועצים בכתיבה ובפרסום

כיצד ניתן לקבל ייעוץ?

רשות המחקר תבחן כל בקשה, ואם יוחלט לאשרה, החוקר יקבל ספח המאשר את בקשתו (יש למסור את הספח ליועץ, כדי שיוכל לקבל שכר עבור עבודתו).
החוקר יפנה ישירות ליועץ, ומקום הפגישות ומועדיהן ייקבעו לפי רצונם (אין חובה לקיים את הפגישות במכון מופ"ת).

טפסים


בקשה לייעוץ מתודולוגי וניתוח נתונים

בקשה לייעוץ בכתיבה ובפרסום