דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי

מחקרי גישוש

רשות המחקר מציעה תמיכה כספית למחקרי גישוש. מחקר גישוש נערך בידי חוקרים מנוסים המחפשים דרכים להרחיב את הידע הקיים. מחקר גישוש מהווה שלב הכנה לביצוע של מחקר מקיף ורחב: מחקר גישוש עשוי להיות מחקר "חלוץ" (pilot study), שבו המחקר השלם מועבר למספר מצומצם של נבדקים, מחקר "טרומי" (pre-test), שבו נבדקים כלי המחקר וההנחות המוקדמות של החוקרים; או מחקר אקספלורטיבי, שבו חוקרים מנסים לתאר תיאור ראשוני תחום שלא נחקר בעבר להעלות שאלות ראשוניות על אודותיו.

היקף התמיכה

4,000 - 2,000 ₪

מי רשאי להגיש בקשת תמיכה במחקר גישוש?

הצעות למחקר רשאים להגיש חוקר אחד או קבוצת חוקרים, שנמנים עם סגל המורים של המכללות להכשרת עובדי הוראה.

על כל אחד ממגישי ההצעה לעמוד בתנאים שלהלן:
 1. החוקר חייב להיות בעל תואר שני לפחות.
 2. היקף משרתו של מגיש ההצעה הוא שליש משרה (או יותר) במוסד להכשרת עובדי הוראה (כולל השנה שבה יבוצע המחקר).
 3. למגיש ההצעה יש רציפות העסקה של שנתיים לפחות במוסד שבאמצעותו מוגשת ההצעה.
 4. חוקר רשאי לקבל תמיכה עבור הצעת מחקר אחת בלבד במהלך שנת הלימודים, בין כחבר בצוות ובין כחוקר יחיד.
 5. לחוקר אין חובות של דוחות סיכום למחקרים שתוקצבו על ידי ועדת המחקר או רשות המחקר של מכון מופת.

מחקרים ופרויקטים שיזכו לתמיכת הוועדה

מחקרים בתחום החינוך, ההכשרה להוראה, תחומים המשיקים לחינוך, כסוציולוגיה וכפסיכולוגיה, מחקרים על הוראת הדיסציפלינות הנלמדות במכללות לחינוך, ומחקרים דיסציפלינאריים בתחומים שנלמדים במכללות לחינוך ובבתי הספר.

מחקרים ופרויקטים שלא יזכו לתמיכת הוועדה

 • עבודות תזה לקראת תואר שני או שלישי או חלקים מתוכן
 • פיתוח של תכניות לימודים וקורסים (מחקרי הערכה של תכניות לימודים וקורסים יכולים לזכות בתמיכת הוועדה)
 • יצירות אמנות, כתיבת ספרים

המועדים להגשת הבקשה ולקבלת תמיכה

הצעות יוגשו לרשות המחקר הבין-מכללתית החל מיום שישי, י' באלול תשע"ז,
1 בספטמבר 2017 ולא יאוחר
מיום שלישי, ט"ז באייר תשע"ח, 1 במאי 2018.
התקציב יעמוד לרשות החוקרים עד אמצע אוגוסט באותה שנה.

נוהל ההגשה של הצעת המחקר

יש להגיש את ההצעה בעברית או באנגלית, בדואר אלקטרוני לרכזת רשות המחקר במכון מופ"ת. ההצעה תודפס בגופן דוד 12 , ברווח כפול.
היקף הבקשה: 8-5 עמודים.
על הבקשה לכלול את הפרטים האלה:
 1. שם ההצעה
 2. פרטים אישיים: שם ותואר מגיש ההצעה, שם המכללה שבה הוא עובד, תפקידו במכללה
 3. תקציר: נושא המחקר, חשיבותו, וכן הסבר של הקשר שבין מחקר הגישוש המוצע לבין המחקר הייעודי המתוכנן בעקבותיו.
 4. רקע עיוני קצר: הרקע יכלול סיכום קצר ביותר של התאוריה שממנה יוצא המחקר ושל הממצאים העיקריים שמצאו חוקרים קודמים בתחום.
 5. שאלות המחקר: שאלות המחקר צריכות להיות מעוגנות ברקע העיוני וממוקדות ככל האפשר.
 6. תכנית העבודה: תכנית העבודה צריכה להיות מפורטת ולכלול הסבר של המתודולוגיה של המחקר ואם הדבר רלוונטי - יש לפרט כיצד יעובדו הנתונים.
 7. רשימה ביבליוגרפית קצרה: חייבת להיות התאמה מלאה בין המקורות שברשימה הביבליוגרפית למקורות המוזכרים בגוף ההצעה. כל המקורות יירשמו בנוסח אחיד על פי המקובל בתחום המחקר הספציפי.
 8. פירוט הבקשה התקציבית. אין לבקש תקציב עבור שכר לחוקרים, רכישת ציוד קבוע, נסיעות לכינוסים מדעיים או/ו השתתפות בהם. הצעה ללא פירוט תקציבי לא תיבחן.

ההערכה של הצעות המחקר

 1. ההצעות נקראות על ידי ועדת אד-הוק המורכבת משלושה חברים: נציג רשות המחקר ושני חברי סגל בעלי קביעות ממכללות אקדמיות שונות להכשרת מורים, בעלי תואר שלישי וניסיון בביצוע מחקרים ובהערכתם.
 2. הקריטריונים שעל פיהם הצעות מאושרות הם: היותו מחקר גישוש, הערך המדעי של המחקר, וכן מידת ההתאמה והתרומה של נושא המחקר לתהליך ההכשרה של עובדי הוראה.

חובות החוקר

 1. על החוקר לתכנן את לוח הזמנים, לציינו בהצעה ולעמוד בלוח הזמנים שנקבע.
 2. על החוקר לחתום על טופס ההתחייבות לביצוע המחקר המופיע בנספח א' בהנחיות להצעת מחקרי גישוש.
 3. על החוקר לחתום על טופס ההתחייבות להשיג את האישורים הנדרשים לצורך ביצוע המחקר (נספחים ג'-ה' בהנחיות, בהתאם לסוג המחקר), ולשמור על כללי האתיקה במהלך ביצוע המחקר וכתיבתו.
 4. בסיום המחקר על החוקר להגיש לרשות המחקר דוח מסכם כמפורט בנספח ב'.

סיבות לדחייה של הצעות מחקר

בשנת הלימודים הקודמת נדחו הצעות בשל הסיבות האלה: המחקר היה מחקר ייעודי ולא מחקר גישוש, שאלות המחקר לא היו ממוקדות, שאלות המחקר לא היו מעוגנות ברקע התיאורטי, תכנית העבודה לא הייתה מפורטת, תכנית העבודה לא הייתה רלוונטית לשאלות המחקר, הרשימה הביבליוגרפית הייתה דלה, הרשימה הביבליוגרפית לא הייתה רלוונטית למחקר, זוהתה בעיה אתית.

הערה: הטקסט כתוב בלשון זכר אולם מופנה לחוקרים ולחוקרות כאחד.

נספחים


מחקרים שאושרו לביצוע:

93619883.jpg