דלג על פקודות של רצועת הכלים
דלג לתוכן ראשי
מגוון תרבותי בעולם דיגיטלי

מושב ג': האינטרנט כמרחיק ומקרב בין תרבויות  


השערת המגע ביחסים לא סימטריים - חמישה מודלים של תקשורת ואינטראקציה בין תרבותית
מתוכננת בין יהודים וערבים בישראל

פרופ' יפעת מעוז, המחלקה לתקשורת ועיתונאות ומרכז שוויץ לחקר סכסוכים, האוניברסיטה העברית בירושלים  

 מחקרים רבים עוסקים בהשערת המגע וביעילות של מגע ואינטראקציה בין-קבוצתיים כמנגנונים לשיפור יחסים בין קבוצות תרבותיות, לאומיות ואתניות.  עם זאת, מרבית המחקרים הקיימים בנושא אינם מתייחסים ספציפית ליעילות של תקשורת ואינטראקציה בין קבוצתית בתנאים של סכסוך אקוטי, אלים ולא סימטרי. תשומת לב אקדמית מועטה ניתנה להגדרה המושגית של המנגנונים  אשר בעזרתם מגעים בין תרבותיים מתוכננים, הנערכים במצבים של סכסוך א-סימטרי, אמורים לסייע להתמודד עם מחסומים פסיכולוגים בין הקבוצות ולסייע להתפייסות.  בהרצאה זו יוצג מיפוי מושגי המגדיר חמישה מודלים מרכזיים של תקשורת ואינטראקציה בין-תרבותית מתוכננת בין יהודים וערבים בישראל.  יידונו מטרותיהם של המודלים הללו  וההנחות של הגישות השונות לגבי המנגנונים שדרכם המגע הבין תרבותי מצופה להוביל לשיפור היחסים בין יהודים וערבים. כמו כן יידונו הדילמות והמגבלות הקשורות לכל אחד מהמודלים של המגע הבין-תרבותי. המודלים שיוצגו ימוקמו על רצף שנע בין גישות התומכות בסטטוס קוו הקיים (או לפחות אינן מאתגרות אותו באופן גלוי) לגישות אשר קוראות לשינוי חברתי-פוליטי. 

 
Cultural diversity in the digital age
Nektaria Palaiologou, Assistant Professor In Intercultural Education, School of Education-University of Western Macedonia

This presentation demonstrates the inadequacy of access and use of Information and Communication Technologies (ICTs) and networked learning for many people in non-Western societies and for those who belong in ethno-cultural minority groups.
Especially, immigrants have great needs in being supported in the domain of learning the language of the host country as a foreign or second language.
In addition, there is great need for multi-language Web sites, such as educational programmes, curricula, and software, in order to bring out culture as an important dimension that should be incorporated in modern ICT implementations.
Τhis long distance presentation provides feedback for critical discussion about culture and technologies in order to gain new insights in the fields of Intercultural Education and ICTs.
It aims at offering some insights for ICT learning materials development that are sensitive and accessible to multicultural users, particularly to those users from non-Western societies.